حضرت امام حسن قیام کرد تا آن‏‎ ‎‏وقتی که می توانست. وقتی که یک دسته علاف نگذاشتند که کار را انجام بدهد، با آن‏‎ ‎‏شرایط صلح کرد که مفتضح کرد معاویه را. آنقدری که حضرت امام حسن معاویه را‏‎ ‎‏مفتضح کرد به همان قدر بود که سیدالشهداء یزید را مفتضح کرد. مقابله همیشه بوده‏‎ ‎‏است. بعدها هم علمای بزرگ همیشه، همیشه علمای بزرگ مخالفت می کردند.

صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۷۱


. انتهای پیام /*