آنچه از جنود عقل است، و در شرع و عقل مورد تحسین است،‏‎ ‎‏سکوت از هذیان و هذر است. و البته این سکوت و حفظِ زبان از لغو و باطل، از‏‎ ‎‏فضایل و کمالات انسانی است؛ بلکه اختیار زبان را داشتن و این مار سرکش را‏‎ ‎‏در تحت اختیار درآوردن از بزرگترین هنرمندی ها است که کمتر کسی می تواند‏‎ ‎‏به آن موفق شود، و اگر کسی دارای چنین قدرتی شد، از آفات و خطرات بسیاری‏‎ ‎‏محفوظ ماند؛ زیرا که زبان دارای آفات و خطرات بسیاری است؛ 

شرح جنود عقل و جهل ص ۳۸۶

. انتهای پیام /*