اگر با پایان یافتن‏‎ ‎‏ماه مبارک رمضان، در اعمال و کردار شما هیچ گونه تغییری پدید نیامد و‏‎ ‎‏راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می شود روزه ای که‏‎ ‎‏از شما خواسته اند، محقق نشده است؛ آنچه انجام داده اید روزۀ عامۀ‏‎ ‎‏حیوانی بوده است.‏

جهاد اکبر ص ۲۶

. انتهای پیام /*