مرضهای‏‎ ‎‏روانی اگر درد داشت باز جای شکر بود. بالاخره انسان را به معالجه و درمان‏‎ ‎‏وامی داشت؛ ولی چه توان کرد که این امراض خطرناک، درد ندارد. مرض‏‎ ‎‏غرور و خودخواهی بی درد است. معاصی دیگر بدون ایجاد درد، قلب و روح‏‎ ‎‏را فاسد می سازد. این مرضها نه تنها درد ندارد؛ بلکه ظاهر لذتبخشی نیز‏‎ ‎‏دارد.

جهاد اکبر ص ۳۷

. انتهای پیام /*