اگر جوانی، مگذار به پیری رسی که در پیری مصیبتهایی داری که پیرها‏‎ ‎‏می دانند و تو غافلی. اصلاح در حال پیری و ضعف از امور بسیار مشکل‏‎ ‎‏است.

آداب الصلاه ص ۴۱

. انتهای پیام /*