دواهایی که خودشان درست می کنند اسم فرنگی رویش می گذارند،‏‎ ‎‏برای اینکه بازار این جور شده؛ یعنی بازار غربزده است. اجناسی که خودِ کارخانه های ما‏‎ ‎‏درست می کنند در حاشیه اش به زبان لاتین می نویسند که این فاستونی انگلیسی است!‏‎ ‎‏بازار ما هم یک بازار غربزده شده است یعنی توجه به این شده است که هر چه از غرب‏‎ ‎‏می آید خوب است، ما خودمان چیزی نداریم! فرهنگمان هم که همینطور شده است و‏‎ ‎‏فرهنگی که برای ما درست کردند یک فرهنگ غربی بوده است. و ما در فرهنگ هم‏‎ ‎‏غربزده هستیم. ‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۱۸۰

. انتهای پیام /*