آقا شما الآن یک سنگ‏‎ ‎‏گرمی را نمی توانید دستتان بگیرید، آتش است؛ بترسید از آتش! این آتشها را از حوزه ها‏‎ ‎‏بیرون کنید؛ از قلبهایتان این اختلافات را بیرون بکنید. مهذب کنید خودتان را. شما‏‎ ‎‏می خواهید وارد بشوید در یک جامعه ای، تهذیب کنید آنها را؛ از شما که تهذیب‏‎ ‎‏برنمی آید! کسی که خودش را نتواند اداره کند دیگران را می تواند؟! این دسته بندیها‏‎ ‎‏غلط است؛ این دسته بندیها فسق است. حوزه ها را ضایع می کند این کارها. دست بردارید‏‎ ‎‏از این لوطیگریها.‏

صحیفه امام جلد ۲ ص ۲۶

. انتهای پیام /*