رساله دکتری «مقایسه آرا امام خمینی(س) و نائینی در حجیت ظواهر» به قلم "محمدجواد سلمانپور" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، محقق در بخشی از چکیده این رساله آورده است: "تطبیق آرا دو فقیه که هرکدام در برهه ای حساس در تاریخ ایران قرار داشته اند به نوعی بازگوکننده فهم و قرائت فقیهان زمان خودشان بوده است. اهتمام و تلاش هر دو بزرگوار در پیوند و آشتی مذهب از یک سو و حقوق بنیادینی که امروزه عقلانیت جمعی بشر بر هستی آن تردیدی ندارد از دیگر سو، مباحثی از رساله کنونی را تشکیل می دهد و..."

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی (مقایسه آرا و افکار امام خمینی و محقق سبزواری) - مقاله

2- مقایسه آرا امام خمینی(س) و نائینی در حجیت ظواهر - پایان نامه


. انتهای پیام /*