پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی مقایسه ای آراء امام خمینی(س) و خواجه عبدالله انصاری در مورد توبه و تفکر» به قلم "سمیه هراسانی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، محقق در ابتدای این پایان نامه به مباحث موجود ذیل تفکر و توبه پرداخته و در ادامه با استخراج آراء امام خمینی(س) و خواجه عبدالله انصاری از کتب مختلف ایشان به مقایسه و در نهایت تحلیل آراء پرداخته است.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- برخی از دیدگاههای عرفانی حضرت امام خمینی(س) و مقایسه آن با دیدگاههای خواجه عبدالله انصاری - پایان نامه

2- ت‍اثیرات‌ ع‍م‍لی اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‌ ت‍وحید در آث‍ار امام خمینی(س) و خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری(س) - پایان نامه

3- توبه از نظرگاه امام خمینی - مقاله

4- تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری"حدود" با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(س) - مقاله

5- بررسی مقایسه ای آراء امام خمینی(س) و خواجه عبدالله انصاری در مورد توبه و تفکر - پایان نامه

. انتهای پیام /*