بازخوانی مصاحبه امام با خبرنگار بی بی سی در سالروز  انجام آن در سیزده آذر دارای جذابیت های فراوانی است. این مصاحبه  امام با رادیوی بی بی سی و درباره حکومت آینده ایران در پاریس، نوفل لوشاتو   انجام شده و در آن به  موضوعات لزوم سرنگونى شاه- حکومت آینده ایران- عدم سازش با کمونیسم‏ پرداخته شد؛ پاسخ های کوتاه و حکیمانه امام جالب توجه است که از نظر می گذرد:

اسلام توامان دین و سیاست

امام راحل در پاسخ به این سؤال خبرنگار رادیو بی بی سی که: شما بارها براى سرنگونى رژیم شاه مردم را دعوت کرده ‏اید. دلایل شما براى چنین دعوتى چیست؟ آیا بیشتر دلایل سیاسى است، یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزشهاى اسلام است. و مبانى عقیدتى حرکت اسلامى شما چیست؟ اینگونه پاسخ می دهند که: « اسلام دینى است که هم سیاست دارد و هم امورى که مربوط به غیر سیاست است. و شاه که ما با او مخالف هستیم، هم با سیاست اسلامى مخالف است، که سیاست مملکت هم همان است، و هم با امور مذهبى. و ما به این هر دو جهت با شاه مخالف هستیم. هم نسبت به مذهب، تعدیات و جسارت هایى کرده است و هم نسبت به مملکت خیانت هایى در طول تاریخ زندگى‏ اش کرده است. و بدین جهت همه مردم ایران، با او مخالفند».
 پاسخ به ابهام نوع حکومت

پرسش بعدی خبرنگار بی بی سی در باره نوع حکومت است که از امام می پرسد: چه نوع حکومتى را جانشین خواهید کرد؟ آیا یک حکومت نظامى خواهد بود؟ که در پاسخ او امام می فرماید: « یک حکومت جمهورى اسلامى. اما جمهورى است براى اینکه به آراى اکثریت مردم متکى است. و اما اسلامى، براى اینکه قانون اساسى‏اش عبارت است از قانون اسلام. اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگرى نداریم. و قانون اساسى فعلى را تصفیه مى‏کنیم، یعنى نظر مى‏کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ مى‏کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهیم کرد».
 پاسخ امام به شبهات

سوال بعدی خبرنگار در باره اتهاماتی بود که همواره از سوی رژیم به امام زده می شد لذا پرسید که :جواب حضرت عالى در مورد اطلاعات شاه که مى‏گوید: شما با کمونیستهاى بین المللى متحد هستید، که اینها خداپرست نیستند. جواب شما در مورد این اتهامات چیست؟ که با این جواب موجز و جالب امام مواجه شد: «جواب ما این است که هیچ گاه اسلام با کمونیسم موافق نیست و هیچ وقت ملت اسلام، با کمونیستها موافق نبوده ‏اند. در طول تاریخ ملاحظه مى‏شود که مسلمین على‏ حده بوده ‏اند و اگر کمونیستى در ایران بوده باشد، مسائلشان مورد نظر مسلمین نبوده است. در این جنبشى که الآن در ایران است، همه مى‏بینند تمام مردم مسائل اسلام را طرح کرده‏اند و هیچ مسئله کمونیستى‏ اى در کار نیست. بنا بر این شاه تهمت مى‏زند. این دست و پایى است براى حفظ خودش.


 احیاء مذهب نیاز به فداکاری دارد

پرسش بعدی خبرنگار بی بی سی در باره نگرانی از  جنگ و خونریزى و کشتارى که بر اثر این دعوتها به وجود مى‏آید بود که امام اینگونه پاسخ دادند: « براى تحصیل هر حقى البته فداکارى لازم است. مذهب تشیع، مذهب فداکارى بوده است و در طول تاریخ، مردم براى عدالت و براى حقوق از دست رفته خود، همیشه قیام کرده‏اند، همیشه خون داده ‏اند. ما نگرانى از این بابت نداریم، براى اینکه اطاعت خدا مى‏کنیم.
 

دوران تجدید حیات اسلامى

امام در پاسخ به این سوال خبرنگار بی بی سی که : آیا شما معتقد هستید که ما، در یک دورانى از تجدید حیات اسلامى به سر مى‏بریم و آیا حرکتى که در ایران اتفاق افتاده، در سایر کشورها بروز خواهد کرد؟ و اگر بله، چرا؟ اینگونه فرمودند: «آنچه ما مى‏فهمیم، این است که مسلمانان ایران، از غرب و شرق مسائلى را دیده‏ اند که با مصالحشان مخالف بوده است. و مدتى هم به علت تبلیغات غرب به از خود بیگانگى دچار شده‏ اند. نهضت اسلامى امروز آنان را منقلب کرد و فهمیدند که باید متکى به خود باشند و به اسلام برگردند. و باز فهمیدند که تنها اسلام است که تمام مصالحشان را تأمین مى‏کند. امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توى دهن غرب بزنند و روى پاى خود بایستند و با تمسک به اسلام به افتخارات گذشته خود دست یابند.

مبانی قدرت ما

آخرین پاسخ کوبنده امام در جواب این پرسش بود که خبرنگار پرسید: مردم اکثر دنیا، قدرت شما را نمى‏فهمند و سؤال مى‏کنند که این چه قدرتى است؟ چنین قدرتى از کجا ناشى مى‏شود؟«مردم احساس کردند که ما خیرخواه آنها هستیم و همان مطلبى که در نهاد آنهاست، ما اظهار مى‏کنیم و دعوت به آن مى‏نماییم. علاقه مذهبى هم به ما دارند و قدرت ما ناشى از همین رمز است».صحیفه امام    ج‏5    171   

. انتهای پیام /*