به گزارش پرتال امام خمینی(س) حسام الدین آشنا،در دومین روز کنگره بین المللی بزرگداشت «سیدمصطفی موسوی خمینی» پدر حضرت امام خمینی(ره)، در خمین افزود: بخش مهمی از انقلاب اسلامی علیه استبداد و تلاش به صحنه آوردن مردم و افزایش مشارکت عمومی بود.
وی اظهار داشت: یک عنصر دیگر که در دوران پهلوی در درون فرهنگ کاشته شد، مساله خودکم بینی و احساس حقارت در مقابل غرب و در مقابل دیگران بود.
آشنا افزود: در جریان انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، احیای افکار و مبارزه با سنت های ناپسند تا حد زیادی اتفاق افتاد، ولی هنوز با برخی خود کم بینی در میان برخی افراد مواجه هستیم.
آشنا گفت: ما با یک مشکل مواجه ایم، بخشی از فعالیت های دین ستیزانه پهلوی ها که بر اساس قدرت، زور و اجبار بود همه آنها با رفتن حکومت برطرف شد اما آنچه مهم است اینکه انقلاب اسلامی با میراث فرهنگی پهلوی ها دقیقا مبارزه می کرد.
آشنا اظهار داشت: بخش مهمی از این میراث خوی استبدادی در درون جامعه بود. اینکه بسیاری از ما در درون خودمان هرکدام شاه کوچکی را داشتیم.
وی گفت: بخش مهمی از انقلاب اسلامی علیه استبداد و تلاش به صحنه آوردن مردم و افزایش مشارکت عمومی بود.
آشنا ادامه داد: در دوران پهلوی ها تلاش شد معنویت از جامعه حذف شود اما حضرت امام با احیای معنویت در جامعه به اهداف والایی دست یافت.
مشاور رییس جمهوری به تاریخچه رویارویی افراد و غلبه فرهنگ های ناپسند اشاره کرد و گفت: آنچه در کشور ما به عنوان کشف حجاب اتفاق افتاد، نه محصول خشک مغزی چون رضاخان بود بلکه محصول اندیشمندان غربگرا بود که تصور می کردند آزادی زنان یعنی آزادی از حجاب.
آشنا گفت: نظامیان مجریان این اندیشه خشن بودند کسانی که عمامه از سر روحانیون برداشتند و کسانی که افتخار کردند که برای دادن مجوز عمامه به روحانیون، دولت از آنها امتحان بگیرد آنها نظامیان نبودند کسانی بودند که تصور می کردند جامعه را نجات می دهند راه غلط را انتخاب کردند.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری اظهار داشت: پس از دوران صفویه که نسبت نزدیکی دین و دولت در ایران برقرار شد از آن به بعد همواره تا پایان دوران پهلوی دوم شاهد دین زدایی از جامعه از زندگی فردی مردم بودیم.
آشنا افزود: تجدید دوران تلخ قاجاریه باعث شد که نه فقط روشنفکران بلکه بیش و پیش از روشنفکران روحانیون روشنفکر به فکر چاره ای برای نجات جامعه ایران بیفتند.
وی بیان داشت: تلاش هایی که برای برقراری مشروطه مشروعه در ایران صورت گرفت و مبارزات عظیم و بسیار طولانی روحانیت علیه استبداد،بیانگر دو رویکرد در تقابل با یکدیگر بود. 
آشنا گفت: رویکردی که راه نجات کشور را ترک سنت ها و بریدن از این اصل و ریشه می دانست و دیگری که راه نجات کشور را زدودن ریشه می دانست با هم تقابل داشتند ولی به اصل ریشه باید محکم چنگ زد.
وی افزود: کسانی که بازنگری انتقادی سنت و بازسازی جامعه را می خواستند و برخی حذف مذهب را می خواستند و در مقابل کسانی که فریاد می زدند از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی شد.
آشنا گفت: تجربه تاریخی دوران پهلوی اول نشان داد کسانی که شعار مبارزه با استبداد از طریق تمسک به غرب گرایی را سر می دادند در عمل به جایی نرسیدند بلکه نوکر استبداد شدند.
وی گفت: بزرگترین اندیشمندان غرب گرای مشروطه، تبدیل به وزرا، نخست وزیر، مشاوران و کارگزاران رضا شاه شدند .
مشاور فرهنگی رییس جمهوری افزود: آن اتفاق تلخ در کشور را نه نظامیان و بلکه روشنفکران رقم زدند و آن تلاش عظیم برای دین زدایی از جامعه بود.
وی گفت: تجربه دوره رضا خان نشان داد اگر حمایت اجتماعی پشت سر دولت نباشد آن دولت در مقابل تجاوز خارجی به هیچ روی نمی تواند ایستادگی کند.
وی گفت: استبداد منجر به تنهایی مستبد می شود و مستبد نمی تواند از جامعه اش حمایت کند تجربه پهلوی دوم از پهلوی اول سخت تر بود اما پیچیده تر ، آنها تلاش کردند نه فقط در ظاهر و در جلوه بیرونی اسلام را از جامعه بیرون کنند بلکه با رواج اندیشه کفر آمیزو شرک آمیز و دین زدایانه فرهنگ فردی اشخاص را تحت تاثیر قرار دهند.
وی افزود:دوران پهلوی دوم ظاهرا حجاب آزاد بود، اما تبلیغات، فشارهای اجتماعی، لذت جویی بیرونی چنان ترویج می شد که گویا محجبه بودن و ترک ظواهر غرب، یعنی دوری از تمدن است و با این روش فشار اجتماعی را سعی کردند افزایش دهند.
معاون رییس جمهوری به شرایط کنونی اشاره کردو افزود: با توجه به قدرت خداوند و توجه به عنایت ربانی،اگر در راه الهی ثابت قدم باشیم خداوند از ما حمایت می کند.
وی بیان کرد: احساس بندگی که در جامعه ما با نفس گرم امام وزیدن گرفت، بزرگترین سرمایه انقلاب بود و نتیجه آن آزادی از بند مستکبران و قلداران است.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری در ادامه سخنانش گفت: در دولت کنونی اهمیت دادن به روحانیت آگاه و شاگردان حضرت امام که مهمترین ویژگی آنان تلاش برای آموختن زبان نسل جدید است، جلوه گر شد.
معاون فرهنگی رییس جمهوری به نقش روحانیون در انقلاب اشاره کرد و گفت: شبکه عظیم روحانیت در سراسر کشور فعال شد و به رهبری شاگردان امام بنیان حکومت سابق را درهم پیچید.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری گفت: حضرت امام ،خاندان خمینی و فقاهت و جهاد خاندان امام به ما مبارزه عزت مندانه برای اسلام را آموخت که خود را دست کم نگیریم و عزیز باشیم.
وی گفت: در سخنان مقام معظم رهبری که در عید سعید مبعث برآن تاکید داشتند ؛ درک عزت مندانه از دیانت آمده تا ما را عزیز کند و این عزت باید احیا شود. 

منبع: ایرنا

. انتهای پیام /*