این کتاب شرحی بر روایتی از حضرت امام صادق(ع) در کتاب شریف کافی است که شامل 75 عنوان از فضائل و رذائل اخلاقی می‌باشد و امام خمینی(س) تا عنوان 25 آن را در این کتاب شرح کرده است. این شرح اثری گرانسنگ در علم اخلاق است و در آن آرای اخلاقی و عرفانی امام خمینی(س) مطرح شده است. این کتاب در سیر اندیشه هاى امام خمینى (س) جایگاه ویژه اى دارد و آخرین کتابى است که مؤلّف در اخلاق نوشته است.

حضرت امام در مقدمه این کتاب می نویسد:

«این قاصر را به خاطر افتاد که حدیث شریفی که در کافی شریف، مشتمل بر «جنود عقل و جهل» است و متضمن امهات فضائل و رذائل است، به قدر میسور و به طریق اجمال شرح کنم، شاید مؤمنی را از آن نفعی حاصل آید و این خود موجب جبران نقایص قاصر شود.» (امام خمینی(س)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص5)

آراى کلامى، اخلاقى و عرفانى حضرت امام در این کتاب وضوح بیشترى یافته و همچون کتاب شرح چهل حدیث ایشان، اقشار بیشترى مى توانند از آن بهره گیرند. این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به طبع رسیده و بارها تجدید چاپ شده است.

منبع: روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 190

. انتهای پیام /*