حضور چند ماهه بنیانگذار انقلاب اسلامی در فرانسه و اقامت ایشان در نوفل لوشاتو، زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم، رسانه ها و شخصیت های این کشور را با حضرت امام(س) فراهم کرد. کتاب «امام خمینی از نگاه نخبگان جهان» که در دو جلد از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام منتشر شده است، مجموعه ای از اظهار نظرها و یا نوشته های اشخاص و رسانه های تاثیرگذار در سراسر جهان است که به ترتیب ملیت و نام کشورها طبقه بندی شده است. آنچه در ادامه می خوانید بخشی از این کتاب است که به بازتاب دیدگاه نخبگان و رسانه های فرانسوی پیرامون شخصیت رهبر کبیر انقلاب اسلامی پرداخته است: 


بازخوانى مجددى در مفاهیم توحیدى و دینى

انسان اروپایى و غربى مشغول جمع کردن خیمه و خرگاه خویش از سرزمین نوینى است که طى سیصد سال گذشته در آن رحل اقامت افکنده بود. این انسان اروپایى آهنگ عزیمت به قلمرو تاریخى و شیوه زیست دیگرى دارد. بحران همه جانبه دنیاى مدرن بشر معاصر را در وضعیت پیچیده اى قرار داده است و انسان عصر جدید آمال متعالى و معنوى خود را در غوغاى نفس گیر ماده پرستى از دست رفته مى بیند و آهنگ عزیمت به قلمرو تاریخى دیگرى دارد. با ظهور پدیده انقلاب ایران این آهنگ سرعت بیشترى گرفته است و پیام معنویت و بازگشت به خویشتن از زبان رهبر انقلاب ایران مخابره شده است و امام خمینى باز خوانى مجددى در مفاهیم توحیدى و دینى داشته است و حیات معنوى بشر را شکل تازه اى بخشیده است.[1] (اى گاست، خوسو آرتگا ـ نویسنده کتاب انسان و بحران)

بنده خالص خداوند

با هیچ جمله اى نمى توانم حقیقت آنچه را که در تشییع جنازه ى امام خمینى دیدم بیان کنم، جز اینکه بگویم من قیامت را با چشمان خود دیدم. قیامتى که واکنش تأثیر خدایى یک بنده ى خالص خداوند بر کشورى انقلابى بود.[2] (ایونتز، افریکن)

رهبرى بزرگ

امام خمینى رهبرى بزرگ با اندیشه هاى سیاسى و مذهبى بود.[3] (بوبکر، دلیل ـ امام مسجد بزرگ پاریس و سرپرست موسسه فرهنگى این مسجد)

پیامبر زمان خویش

خمینى بنیان گذار حرکتى در جهان است که قابل مقایسه با هیچ یک از افرادى مانند مائو، دوگل، چرچیل، گاندى نمى باشد. او روح خدا و پیامبر زمان خویش است.[4] (پارى ماخ، روزنامه)

موسس جمهورى مبتنى بر اصول قرآنى

آیت اللّه  خمینى اساس یک جمهورى را بر مبناى اصول قرآنى بنا نهاده و اسلامى کردن جامعه را مقرر داشت.[5] (خبرگزارى فرانسه)

سادگى و بى تکلفى در زیستن

آن چه را که مشاهده کردیم سادگى و بى تکلف بودن این مرد بزرگ در زیستن است. این مرد بزرگ در حالى که مى توانست مانند بسیارى از رهبران کشورهاى جهان در خانه هاى مجلل و بزرگ زندگى کند؛ حب دنیا و مقام در امام هیچ تأثیرى نداشت و زندگى خود را وقف اسلام و مستضعفین کرد و مانند یک مستضعف واقعى زندگى مى کرد.[6] (خبرنگار فرانسوى)

قرآنى ناطق

هدفى که امام خمینى دنبال مى کردند ایشان را بیشتر در ردیف انبیاء قرار داد. معظم له پس از گذشت چند سال پس از به قدرت رسیدن به شخصیتى افسانه اى تبدیل شدند. ملت ایران پس از تحمل دیکتاتورى شاهنشاهى که با اعمال خشونت قصد داشت، یک الگوى خارجى و یک فرهنگ فاقد اصالت را بر آن تحمیل کند به رهبرى امام خمینى دست به یک انتخاب زد. ایران باید براى بازیابى شرف خود، ایمان خود را باز مى یافت و این در سایه رهبرى امام خمینى امکانپذیر گردید. امام بارها اشاره کردند که نه تنها اسلام بلکه همه ادیان با مظاهر تمدن و نوآورى و اختراعات و ابتکارات و ترقى انسانها مخالف نبوده و نیستند.

امام گفته بودند که [حضرت] عیسى یکى از گرامى ترین پیامبران است و از جانب خدا براى یارى و مدد ستمدیدگان و استقرار و استمرار عدالت مبعوث شده بود پس نتیجه مى گیریم که قرآن امامى گنگ[7] و خمینى قرآنى ناطق است و به نظر مى رسد این چنین قضاوتى در مورد امام خمینى به حق است.[8] (دسارت، فرانسیس ـ استاد دانشگاه در رشته ارتباطات و روان شناسى، عضو دایمى اتحادیه بین المللى مربیان صلح جهانى در یونسکو)

معنابخش زندگى ایرانیان

انقلاب اسلامى ایران نمونه ى جدیدى از تکامل انسان و اجتماع را ارائه داده است که این الگو با میراث روحى ملتها توافق دارد؛ و این هم سبب دشمنى غرب با اوست... امام خمینى به زندگى ایرانیان معنى بخشید.[9] (روژه گارودى متفکر بزرگ)

نعمتى بزرگ

«گورباچف به مدت 2 ساعت مودبانه به متن پیام آیت اللّه  خمینى که اولین پیام ایشان به رئیس یک کشور بود و توسط مترجم شخصى اش برگردانده شد، گوش فرا داد.با این حال، چهره ى صدر هیئت رئیسه ى شوروى سه بارـ بویژه هنگامیکه شنید آیت اللّه  به او مى گوید جاى کمونیسم دیگر در موزه هاست ـ سرخ شد...» عاقبت مشیت خداوند، بشر این عصر را از نعمت بزرگى،که تجلى قدرت ایمان و عمل به دستورات الهى بود، محروم ساخت.[10] (ژون آفریک)

ایجادکنندۀ ارزشهاى نو

مردم همه جهان مشتاقند از تعالیم امام پیروى کنند، در اکثر کشورها جنبشى آغاز شده حتى در جوامع غربى ما مى بینیم که همه مسائل تحت بازنگرى قرار گرفته است. امام خمینى فقط تئوریسین و نظریه پرداز نبود بلکه حضرت امام خمینى ابزارهاى عملى را به کار گرفت بنابراین مهمترین نقش امام خمینى این بود که به تفکرات اسلامى جنبه عملى بخشید و مسلمانان را به عمل وادار کرد. امام خمینى 14 قرن را در اعمالش خلاصه کرد. امام خمینى روش واقعى را در زمانى مناسب، در شرایطى خوب براى بکارگیرى اسلام انتخاب کرد. امام خمینى در خلق ارزشهاى نو نقش مهمى ایفا کرد.[11] (عبدالمهدى، عادل ـ مدیر مرکز پژوهش هاى اسلامى در فرانسه)

اندیشمندى مذهبى که به دگرگون سازى ساختار مذهب اهتمام ورزید

بسیارى از صاحب نظران بین المللى به این واقعیت اذعان دارند که «سال هاى پایانى قرن بیستم» حرکت مذهبى شکل دیگرى به خود گرفته است و دین با ارائه مجدد پیامهاى مذهبى اندیشمندانى چون امام خمینى وارد میدان شده است. امام خمینى اندیشمندى مذهبى است که به دگرگون سازى ساختار مذهبى اهتمام ورزیده است.[12] (کپل، ژیل ـ نویسنده کتاب اراده خداوند)

حامى مظلومین و دشمن ظالمین

... زندگى خمینى از آغاز تا فرجام سراسر مبارزه بود و مقابل هیچ حکومتى سر تعظیم فرود نیاورد و آن چه را که مصلحت اسلام و طبق احکام قرآن بود، سرمشق خود قرار داده بود. سبک وشیوه حکومت آیت اللّه  خمینى و هم چنین راه و روش زندگى او از قرآن و حدیث و روایات معصومین نشأت گرفته بود او روش حضرت على را در پیش گرفته بود و حمایت از مظلومان و دشمنى با ظالمان را در مبارزه خود الگو قرار داده بود.[13] (لوکوتیدین دو پارى، روزنامه)

مردى بزرگ و انسانى صلح طلب

شیوه زندگى امام خمینى نشان مى دهد که ایشان مردى بزرگ و انسانى صلح طلب بوده است. امام خمینى با مردم خوش رفتار بود و تلاش مى کرد پیروان ادیان الهى همچون اسلام، مسیحیت و یهودیت را به یکدیگر نزدیک کند. ویژگى هاى شخصیتى امام خمینى باعث شد که مردم فرانسه به ایشان خوشامد بگویند و وجودشان را پذیرا شوند.[14] (لوبف، اریک ـ سرپرست گردشگران فرانسوى)

در تمام عمر با مسأله جدایى دین و سیاست به مبارزه پرداخت

آیت اللّه  خمینى، چهره سازش ناپذیرى داشت که اقتدار خویش را بر اساس نفوذ مذهبى و شخصى به همگان مى قبولاند. او در تمام عمر خویش با مسأله جدایى دین از سیاست به مبارزه پرداخت.[15] (لیبرته، روزنامه)

ارائه دهنده تفکرى صحیح و مستدل از جهان آفرینش

علوم اجتماعى و علوم انسانى در غرب جز تعاریفى تقلیل دهنده آن هم به گونه اى وحشتناک، از بشر مطلبى ارائه نمى دهند. گاهى حقیقت انسانى را تا سطح ابزار تقلیل مى دهند و گاهى تا سطح اقتصاد و گاهى تا سطح جنسیت پایین مى آورند. اما اسلام به انسان ارزش و بهاى دیگرى مى دهد و امام خمینى حقیقت انسانى را به گونه اى دیگر تعریف مى کند و انسان را تا وصول به بالاترین درجات معنوى یارى مى دهد. امام خمینى یک تفکر صحیح و مستدل و منطقى از جهان آفرینش و جایگاه انسان در آن ارائه مى دهد.[16]

منبع: امام خمینی از نگاه نخبگان جهان، ص 384-389


[1] عصر امام خمینى(س)؛ ص 67 و 68. [2] آرشیو مؤسسه. [3] همانجا. [4] همانجا. [5] ماهنامه شاهد؛ ش 184، ص 50، 15/4/1368. [6] آرشیو مؤسسه. [7] برخلاف گفته نویسنده، قرآن کتاب مبین است. [8] آرشیو مؤسسه. [9] همانجا. [10] همانجا. [11] فصلنامه حضور؛ ش 27، ص 50. [12] عصر امام خمینى(س)؛ ص 67. [13] آرشیو مؤسسه. [14] فصلنامه حضور؛ ش 37، ص 262. [15] آرشیو مؤسسه. [16] عصر امام خمینى(س)؛ ص 146. 

. انتهای پیام /*