از جمله دیدارها و سخنرانی های متعدد حضرت امام خمینی در روز ۸ خرداد، سخنرانی ایشان در جمع زنان مسلمان ایرانی خارج از کشور بود. در این دیدار که در زمان اقامت حضرت امام در قم انجام شد، ایشان در بخشی از بیاناتشان به معرفی نشانه های حکومت مردمی پرداختند:

«آنها که پایه حکومتشان بر قلوب مردم نیست، نظیر همین حکومت های سابق بود که وقتی که رفتند، مردم ریختند در خیابانها و گل ریختند و نقل ریختند و آن مسائلی که هر که بوده دیده هر که نبوده شنیده. من همین معنا را به شاه سابق تذکر دادم که کاری نکن که مثل پدرت وقتی بروی همه شادی کنند؛ با مردم باش و با اسلام باش؛ مسیرت مسیر ملت باشد؛ خیانت نباشد در کار، خدمتگزار مردم حکومت ها باید باشند؛ و این آدم نشنید این حرفها را؛ و همان شد که گفته می‏ شد و ما حدس می ‏زدیم. که دیدیم در زمان رضا خان که وقتی که رفت، مردم شادی کردند؛ و دیدند در این زمان که وقتی که این رفت، همه در خیابانها ریختند و بیشتر شادی کردند.

حکومت ها وقتی حکومت های ملی نشد، وقتی پایه حکومت بر دوش یک ملت نبود و بر قلب یک ملت نبود، اینها نمی ‏توانند یک حکومتی باشند. این به حسب کلی باید حکومت ها خدمتگزار مردم باشند، نه اینکه مردم از حکومت بترسند.

باید حکومت چنان باشد که اگر رئیس جمهورش توی مردم آمد، دوره ‏اش بکنند و با او خوش ‏و بش کنند؛ نه اینکه اگر صداش درآید، فرار کنند از دستش! اگر نخست وزیرش بین مردم بیاید، مردم اطرافش بریزند و به او مرحبا بگویند؛ نه نخست وزیر که اگر بیاید، مردم اظهار تنفر بکنند، فرار بکنند از او. ارتش هم باید این طور باشد، شهربانی هم باید این طور باشد، ژاندارمری هم باید این طور باشد، نه ژاندارمری و ارتش و شهربانیِ زمان طاغوت که معارض با مردم بود؛ و مردم نه او را می‏ خواستند، و دشمن خودشان می ‏دانستند؛ آنها هم مردم را دشمن خودشان می‏ دانستند. یک همچه مملکتی که قوای انتظامی ‏اش دشمن ملت باشد و ملتش دشمن قوای انتظامی باشد، این قابل این نیست که حکومت باقی بماند. حکومت وقتی باقی می‏ ماند که مردم او را بخواهند، ملی باشد؛ ملت‏ او را انتخاب بکند؛ و من امیدوارم که از این به بعد همین طور باشد؛ قوای انتظامی در خدمت مردم باشد، حکومت در خدمت مردم باشد، و عدالت اجتماعی اسلامی تحقق پیدا بکند، و شما که از خارج آمدید در یک مملکتی باشید که رفاه باشد، در یک مملکتی که آزادی به معنای سالم باشد، در یک مملکتی که از خودتان باشد، و خودتان برای مملکت خودتان خدمت بکنید.»

(صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۵۲۸ – ۵۲۹)

. انتهای پیام /*