هر روز با امام / ۴ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۴ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

جمعه, ۰۴ تیر ۱۴۰۰ - ۷:۰
هر روز با امام / ۳ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۳ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

پنجشنبه, ۰۳ تیر ۱۴۰۰ - ۷:۹
هر روز با امام / ۲ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۰ - ۸:۰
مروری بر دیدگاه های امام خمینی درباره نظارت مردمی بر دستگاه قضایی

به مناسبت هفته قوه قضائیه؛

مروری بر دیدگاه های امام خمینی درباره نظارت مردمی بر دستگاه قضایی

با اسم «اسلام» می خواهند این اسلام را در بین مردم خود مملکت، مشوّه نمایش بدهند، بد صورتش نمایش بدهند. این یک جرم بزرگی است که آنها مرتکب می شوند. ما هم اگر ساکت باشیم جرم است برای ما. باید بگوییم. باید شماها عمل کنید. کسانی که با اسم اسلام می آیند و می خواهند خرابکاری بکنند و مثلاً، یک کارهای زشتی بکنند و خلاف اسلام بکنند، بدانید اینها اسلامی نیستند، اینها ضد اسلام هستند، ضد انقلاب هستند.

سه شنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۶
هر روز با امام / ۱ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

سه شنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۰ - ۶:۲۴
 هر روز با امام / ۳۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۳۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۱۵
هر روز با امام / ۳۰ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۳۰ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۴:۳۰
هر روز با امام / ۲۹ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۹ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۶
هر روز با امام / ۲۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۲۶
هر روز با امام / ۲۷ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۷ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۵۱
هر روز با امام / ۲۶ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۶ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۳۴
هر روز با امام / ۲۵ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۵ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۴۴
 هر روز با امام / ۲۴ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۴ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۵۵
 هر روز با امام / ۲۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۱۸
هر روز با امام / ۲۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

جمعه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸
هر روز با امام / ۲۰ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۲۰ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰
هر روز با امام / ۱۹ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۹ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۲
هر روز با امام / ۱۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۲:۲۶
هر روز با امام / ۱۷ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۷ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۵۹
هر روز با امام / ۱۶ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۶ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

یکشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۵:۰
هر روز با امام / ۱۵ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۵ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

شنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰
هر روز با امام / ۱۴ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۴ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

جمعه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۶:۲۲
هر روز با امام / ۱۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۳ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

پنجشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۴۷
هر روز با امام / ۱۲ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۲ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۳
هر روز با امام / ۱۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۱ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۵۲
هر روز با امام / ۱۰ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۱۰ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۳
هر روز با امام / ۹ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۹ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۵۴
هر روز با امام / ۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰
هر روز با امام / ۷ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۷ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

جمعه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۳۸
هر روز با امام / ۶ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

هر روز با امام / ۶ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم...

پنجشنبه, ۰۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۳۵
صفحه 7 از 139 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >