اخبار تاپ

اصل نه شرقی و نه غربی‏

اصول اساسی سیاست خارجی

اصل نه شرقی و نه غربی‏

شعار نه شرقی و نه غربی پایه گذار دولت جدید اسلامی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی شعار اصلی شده و به معنی استقلال مردم و دولت در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده است.

دیدگاه های نظری امام خمینی(س) در حوزه سیاست خارجی‏

دیدگاه های نظری امام خمینی(س) در حوزه سیاست خارجی‏

همانطور که می دانیم امام خمینی انقلاب اسلامی را در کشور ایران رهبری و به ثمر رساند که از بسیاری جهات با انقلابهای دیگر متفاوت است

امام خمینی (س) و نظام بین الملل

امام خمینی (س) و نظام بین الملل

انقلاب ایران و بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران، چالشی غیرقابل پیش بینی برای نظام بین الملل بود و بررسی برخورد سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظم سیاسی بین المللی در دوره ی بیست و یک ساله ی 1357 - 1378 نشان می دهد که برداشت ایران اسلامی از سیاست برون مرزی و تعامل با نظام بین الملل در قبل و بعد از انقلاب، دارای یک سلسله تفاوتهای ظریف بوده است.

سرمقاله

مفهوم سیاست خارجی یا روابط بین الملل

مفهوم سیاست خارجی یا روابط بین الملل

اصول و مبانی سیاست خارجی ای که امام خمینی(س) طراحی نموده و به صورت قوانین موضوعه تدوین و سعی در اجرای آن می شد، می توان در چند اصل خلاصه کرد. مهمترین مفهوم در این زمینه "استقلال" بود، این مفهوم، علیرغم فشارهای عظیم بین المللی و بحرانهای فراگیر داخلی، ابداً به معنای انزوای ایران از جهان نبود، بلکه امام خمینی حریم واقعی ملّت ایران و حرمت پایمال شدۀ ایشان را مرتباً مورد تأکید قرار داده و هر نوع رابطه ای را در مرز اصطکاک با این اصل مورد ارزشیابی منفی یا مثبت قرار می دادند. استقلال، در معنای نهایی می باید موجب پاره شدن تمام بندها و مجاری سلطه شود و هر کشوری که با سوء استفاده از ضعفهای داخلی و فساد حکومتگران سابق در ایران، مناسبات و منافع نامشروعی برای خود داشت،

ادامه

مطالب مرتبط

مرور برخی از اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

مرور برخی از اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که روابط ما با همۀ دولتها و ملتها روابط حسنه باشد، تا اینکه ملت ما بتواند خودش مستقلاً در سرنوشت خودش دخیل باشد و کسی نتواند دخالت در امور داخلی ما بکند.

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س)

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س)

امام خمینی(س) مفهوم موازنۀ منفی را که در شعار «نه شرقی نه غربی» متراکم گردیده بود، گسترش بخشیدند و تصویر ژرفی از آن را در ارتباط با همزیستی صلح آمیز در پرتو استقلال و مصالح و منافع ملّی کشور ارائه نمودند. در حیطۀ این انگارۀ کلی، منافع ایران، جهان اسلام، ملل مستضعف و بالاخره رابطۀ متقابل با کل کشورها و ملتها، به ترتیب در اولویت سیاست خارجی ایران نمودار گردید.

رویکرد فلسفی در اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (س)

رویکرد فلسفی در اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (س)

رویکرد انسان شناسانه ایشان بر اتخاذ چنین رویکردهایی تاثیری عمیق داشته است . او انسان را به عنوان بنده خدا، آزاد و صاحب اختیار قبول دارد و خواهان نفی سلطه انسان بر انسان است . لذا در عرصه سیاست خارجی هرگونه سلطه گری ابر قدرتهای شرق و غرب را شدیداً نفی می کند و مستضعفان جهان را برای مبارزه با این سلطه گری دعوت به اتحاد و مبارزه می نماید. هرگونه وابستگی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را گامی در جهت سلطه پذیری می داند و لذا مسئولین و مردم را به پی گیری سیاستهای خودکفایی و استقلال طلبانه دعوت می نماید.

ویژگی ها و وظایف مسئولین اجرایی سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی (س) و آیت الله خامنه ای

ویژگی ها و وظایف مسئولین اجرایی سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی (س) و آیت الله خامنه ای

پس از تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی، امام خمینی از وزرای امور خارجه می خواهند تا سفارتخانه را از حالت طاغوتی و شاهنشاهی به حالت اسلامی و مطابق با دین مبین اسلام تغییر دهند به گونه ای که با همه سفارتخانه ها حتی با سفارتخانه های دولت های اسلامی دیگر تفاوت داشته باشند و همه چیزش اسلامی باشد از وزرا گرفته تا کارکنان و دیگر اعضای سفارتخانه، حتی خانواده های آنها مطابق با اسلام عمل کنند زیرا آنها نماینده مردم ایران در کشورهای خارج هستند و عمل آنها، نشان دهنده عمل و کردار مردم ایران است.