فهرست اجازات
فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف
فهرست اجازات شرعی صادره در نجف اشرف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 آب‍ان‌ ‭1344

زمان (قمری) : 27 ج‍م‍ادی‌ال‍ث‍ان‍ی‌ ‭1385

مکان: نجف

شماره صفحه : 448

موضوع : فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف

زبان اثر : فارسی

فهرست اجازات شرعی صادره در نجف اشرف

فهرست اجازات

‏زمان: از 1 آبان 1344 / 27 جمادی الثانی 1385‏

‏تا 21 اردیبهشت 1357 / 3 جمادی الثانی 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع:‏‏ فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف‏‎[1]‎

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

صورت اجازاتی که داده ام در نجف اشرف

‏1     گیرنده: آقای حاج سید محمد نبوی زاده کازرونی   27/جمادی الثانی/85‏

معرّف:‏ ...‏‎[2]‎

حدود اختیارات: ‏امور حسبیه و دستگردان و قسمت سهم سادات و ایصال دو ثلث‏

‏ ‏

‏2     ‏گیرنده:‏ آقای حاج میرزا علی آقای فلسفی تنکابنی   11/شعبان/85‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ مجازدرحسبیات، وکیل دراخذ ودستگردان سهمین و غیرهما،و ثلث سهم‏‎ ‎‏در اختیار خودشان است‏


‏3     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا مصطفی مسجد جامعی ـ تهران   11/شعبان/85‏

معرّف:‏ آقای حاج حسن آقای سعید، و مصطفی‏‎[3]‎

حدود اختیارات:‏ مجاز در اخذ سهم و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات‏

‏ ‏

‏4     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ مصطفی فائق تهرانی  12/شعبان/85‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ لفظاً مجازند در اخذ سهم امام علیه السلام به قدر معاش و ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏5     ‏گیرنده:‏ آقای حاج حسن آقای سعید تهرانی   14/شعبان/85‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ وکیل در اخذ و ایصال و ثلث در اختیار ایشان و مجاز در حسبیات‏

‏ ‏

‏6     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ غلامحسین یزدی 14/شعبان/85‏

معرّف:‏ آقای سید عباس خاتمی یزدی و آقا شیخ غلامرضا یزدی‏

حدود اختیارات:‏ مجاز در اخذ و صرف در اعاشه و ایصال بقیه و مجاز در حسبیات‏

‏ ‏

‏7     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ مهدی مصحفی کرمانی 20/شعبان/85‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس یزدی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه و در حسبیات‏

‏ ‏

‏8     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید مصطفی طباطبائی ـ تهران 20/شعبان/85‏

معرّف:‏ آقای آقا سید محمدعلی شیرازی و آقای انصاری، آقا شیخ احمد‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به مقدار حاجت، و در حسبیات‏

‏ ‏

‏9     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید حسن شریعتمداری ـ تهران 9/رمضان/85‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم امام، و امور حسبیه‏

‎ ‎

‏10     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ حسین امینی ـ کرمانشاه  9/رمضان/85‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی و آقای آقا شیخ علی ستاری‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم و صرف در مخارج و ایصال دوثلث بقیه، و امور حسبیه‏

‏11     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدعلی محی الدینی ـ رفسنجان 8/رمضان/85‏

معرّف:‏ آقایان مرعشیین نجف‏


حدود اختیارات:‏ در امور حسبیه و اخذ سهم و ایصال‏

‏ ‏

‏12     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمد جواد صرّافی ـ رفسنجان 9/رمضان/85‏

معرّف:‏ آقایان مرعشیین نجف‏

حدود اختیارات:‏ امور حسبیه و سهم امام و ایصال بقیه بعد از صرف مخارج‏

‏ ‏

‏13     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید احمد دیباجی ـ شمیران 11/رمضان/85 نسخۀ ثانیه برای آقای دیباجی‏‎ ‎‏صادر شد چون اولی نرسیده بود، تاریخ: 6/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ مجهول المالک و سهمین و صرف در مخارج و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏14     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید مرتضی موحد ابطحی ـ اصفهان 27/رمضان/85‏

معرّف:‏ آقای صانعی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین و امور حسبیه‏

‏ ‏

‏15     ‏گیرنده:‏ آقای سید نورالدین مهدوی لنگرودی ـ لنگرود 27/رمضان/85‏

معرّف:‏ آقای خائفی و بعض دیگر‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین برای اعاشۀ خود‏

‏ ‏

‏16     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ یوسف صانعی 14/شوال/85‏

معرّف:‏معروفند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و اخذ سهم و ایصال زاید بر ثلث‏

‏ ‏

‏17     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی محمد جامی و نیز علیای فسا  14/شوال/85‏

معرّف:‏ آقای صادقی و آقای غروی خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و پس از صرف سهم، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏18     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ محمد مهدوی لاهیجانی ـ نجف اشرف26/شوال/85‏

معرّف:‏ معروفند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و اخذ سهم و صرف در موارد مقرره‏

‏ ‏

‏19     ‏گیرنده:‏آقای سید عبدالله جعفری تهرانی ـ حوالی تهران 14/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ آقای شیخ محمدصادق تهرانی و آقای شیخ عباس محفوظی‏

حدود اختیارات:‏ نقل احادیث و اخذ وجوه و ایصال پس از خرج وایصال سهم سادات به‏‎ ‎‏محل خود‏


‏20     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید روح الله خاتمی اردکانی  20/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ معروف هستند، و نیز مصطفی معرفی کردند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ و صرف نصف و دستگردان‏

‏21     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی قدیری ـ اصفهان 20/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث و دستگردان‏

‏ ‏

‏22     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدصالح فائزی تهرانی ـ عین الدوله25/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس یزدی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ وجوه و صرف سهم در اعاشه و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏23     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید نورالله آیت اللهی یزدی ـ قم  25/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ آقای فکور یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏24     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید یعقوب زنجانی ـ قم  25/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیۀ سهم امام(ع)‏

‏ ‏

‏25     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ کمال الدین مجتهدی ـ جوادیه تهران29/ذی القعده/85‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای عمید، از قول جماعتی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و صرف و ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏26     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمد مؤمن قمی  غرّه/ذی الحجه/85‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال پس از مصرف اعاشه‏

‎ ‎

‏27     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ لطفعلی فقیهی نجف آبادی  غرّه/ذی الحجه/85‏‎[4]‎

معرّف:‏ آقای صانعی، آقای خادمی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم و ایصال پس از صرف اعاشه‏

‎ ‎

‏28     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ حسن خسروی پاکستانی   16/ذی الحجه/85‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ احمد منتظری قمی و آقا شیخ علی پاکستانی‏


حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏29     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید مصطفی سیادتی ـ سبزوار 22/ذی الحجه/85‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عبد الاعلی سبزواری و آقای واعظی سبزواری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم امام(ع)‏

‏30     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید میرزا حسین افغانی ـ افغانستان 25/ذی الحجه/85‏

معرّف:‏ آقای آقا سید ابراهیم رحمانی و یک نفر افغانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و وکالت و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏31     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سیدحسن موسوی اصفهانی  25/ذی الحجه/85‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا باقر خوانساری، آقای آقا سید محمدعلی شیرازی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه از مخارج‏

‏ ‏

‏32     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ احمد زاهد اصفهانی ـ نجف 17/محرم/86‏

معرّف:‏ آقای پیشوائی کازرونی‏

حدود اختیارات:‏ تنفیذ اجازه مرحوم آقای شیرازی‏‎[5]‎‏ ـ رحمه الله ‏

‏ ‏

‏33     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا محمد منتظری قمی ـ قم  17/محرم/86‏

معرّف:‏ مصطفی، علاوه معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین به قدر حاجت‏

‏ ‏

‏34     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمد رضا حسینی غروی ـ تهران 18/محرم/86‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا نصرالله و آقای آقا روح الله شاه آبادی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏35     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا مصطفی برقعی قمی ـ قم  19/محرم/86‏

معرّف:‏ معروف هستند و مصطفی نیز معرفی کرد‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیۀ سهم امام(ع)‏

‏ ‏

‏36     ‏گیرنده:‏ آقای آقا داود تهرانی  19/محرم/86‏

معرّف:‏ مصطفی، خودم هم می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم برای اعاشه و ایصال بقیه‏

‏ ‏


‏37     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ علی محمدپور نجف آبادی ـ نجف آباد21/محرم/86‏

معرّف:‏ آقای منتظری و بعض دیگر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏38     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدعلی پاکستانی ـ پاکستان 21/محرم/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید مرتضی خلخالی و آقا شیخ علی پاکستانی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به مقدار حاجت و ایصال بقیه‏

‏39     ‏گیرنده:‏ آقای سلام الدین رضوی ـ تهران محرم/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ احمد اخوان انصاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏40     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید علی اکبر یزدی محرم/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس یزدی و آقای غروی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و سهمین به مقدار حاجت‏

‎ ‎

‏41     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عبدالرضا جوادی خراسانی ـ تهران  2/صفر/86‏

معرّف:‏ آقای آقا عطاءالله انصاری و آقای ...‏‎[6]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیات و سهم به مقدار اعاشه‏

‎ ‎

‏42     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدعلی تهرانی ـ تهران  5/صفر/86‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث بقیه‏

‏ ‏

‏43     ‏گیرنده:‏ آقای آقا رضا کنی ـ تهران  6/صفر/86‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی و مصطفی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث بعد الصرف‏

‏ ‏

‏44     ‏گیرنده:‏ آقای آقا عمادالدین جزائری ـ خرم آباد 13/صفر/86‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏45     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ هادی باریک بین ـ قزوین 13/صفر/86‏

معرّف:‏ موثوق است‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‎ ‎

‏46     ‏گیرنده:‏ آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی ـ تهران 13/صفر/86‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال سه ربع‏

‎ ‎

‏47     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ ضیاءالدین آیة اللهی ابهری 14/صفر/86‏

معرّف:‏ آقای عمید زنجانی، آقای غروی خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏48     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید هادی خسروشاهی ـ قم  20/صفر/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏49     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ جواد کربلائی  28/صفر/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‎ ‎

‏50     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا حسین درب امامی ـ اصفهان28/صفر/86‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا احمد امامی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین و ایصال بقیۀ سهم امام‏

‏ ‏

‏51     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی حجتی کرمانی ـ قم  غرّه/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏52     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ غلام محمد پاکستانی  3/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏53     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمد ناصری دولت آبادی  6/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید محمدعلی ابطحی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏54     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ حسین تهرانی (داماد آقای آقا شیخ آقابزرگ)6/ربیع الاول/86‏


معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏55     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید ابراهیم صامتی قائینی ـ نجف  10/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید محمد آقا قائینی و آقای فرقانی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین و ایصال بقیه سهم و حسبیات‏

‏ ‏

‏56     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید علی خامنه ای ـ مشهد  18/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ معروفند‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین و ایصال دوثلث سهم و حسبیات‏

‎ ‎

‏57     ‏گیرنده:‏ آقای آقا محمد موحدی لنکرانی ـ قم  18/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهم و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏58     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمد فقیه نیریزی ـ نیریز 24/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ آقای انصاری شیرازی و آقای غروی رفسنجانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهمین و ایصال بقیۀ سهم امام(ع)‏

‏ ‏

‏59     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ عبدالخالق درزی قزوینی  29/ربیع الاول/86‏

معرّف:‏ آقای مدنی، آقای ستاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏60     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمود فومنی ـ نجف  4/ربیع الثّانی/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال پس از صرف‏

‎ ‎

‏61     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمدحسین مرتضوی لنگرودی ـ تهران11/ربیع الثّانی/86‏

معرّف:‏ آقای آقا مجتبی لنگرودی در حق ایشان‏

حدود اختیارات:‏حسبیات و صرف نصف سهم و ایصال نصف‏

‎ ‎

‏62     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ حیدرعلی دوست حسینی ـ اطراف کرج13/ربیع الثّانی/86‏

معرّف:‏ آقای غروی و آقای صافی از فضلا‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏63     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ اسماعیل انصاری مازندرانی  7/جمادی الاول/86‏


معرّف:‏ آقای آقا شیخ عبدالرحیم صادقی، آقای محقق دامغانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏64     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ احمد میرزائی گرگانی ـ گرگان 23/جمادی الاول/86‏

معرّف:‏ آقای محامدی، آقای سید عباس یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏65     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید موسی خوانساری همدانی ـ همدان  5/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ آقای اشراقی، و نیز معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و دوثلث ایصال‏

‏ ‏

‏66     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عبد...‏‎[7]‎‏ ـ همدان 5/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ آقای اشراقی‏

حدود اختیارات:‏حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏67     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید احمد حسینی قمی ـ قم  6/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ آقای مؤمن و آقای آل طه‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏68     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید حسین سلطانی ـ آبادان 8/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری، آقای آقا سید جعفر مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏69     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ مهدی امالی ـ بین کاظمین و بغداد8/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ آقای سید حفیظ، آقای حاج حسین از اخیار‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏70     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید احمد طاهری خرم آبادی  13/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏71     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ قربانعلی ذوالقدری زنجانی ـ قم 13/جمادی الثانی/86‏

معرّف:‏ مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی و بعضی دیگر‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏72     ‏گیرنده:‏ آقای سید میرزا آقای هاشمی اصفهانی  11/رجب/86‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عبدالعلی و امضای اجازۀ مرحوم شیرازی‏

حدود اختیارات:‏حسبیات، ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏73     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ غلامعلی محمدی رودبُنه ای  21/رجب/86‏

معرّف:‏ آقای فومنی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏74     ‏گیرنده:‏ آقای آقا اسدالله قدسی ـ قزوین  22/رجب/86‏

معرّف:‏ آقای باریک بین و آقا شیخ محمد مظفری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏75     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید مرتضی مروج الاحکام  اهواز 23/رجب/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید مرتضی نخجوانی و عموی آقای مروج الاحکام‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏76     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ حسن یزدی زاده 6/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای قائینی، علاوه معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث بعد المصرف‏

‎ ‎

‏77     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمدعلی بهبهانی ـ بهبهان  11/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقایان مرعشیان و آقای حاج سید جعفر جزایری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏78     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید علی هاشمی گلپایگانی ـ تهران  11/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای مرعشی و آقای آقا شیخ عباس کاظمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏79     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمد مقدسی گلپایگانی ـ تهران  17/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای فرید گلپایگانی، خودم هم می شناسم‏

حدود اختیارات:‏حسبیات، مصرف و ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏80     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ غلامعلی قاسمی  20/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقایان قائمی اصفهانی و آقا شیخ محمود غروی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال پس از صرف در اعاشه‏

‎ ‎

‏81     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ غدیرعلی ممیّز شهرضائی 22/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای غروی و آقای ستاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث بعد المصرف‏

‎ ‎

‏82     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ حسین امین شاهرودی  24/شعبان/86‏

معرّف:‏ مصطفی و آقای ستاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف‏

‎ ‎

‏83     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ جعفر سلیمانی بهبهانی ـ بهبهان 25/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای اشکوری و آقای رضوی و آقای آقا شیخ محمد حسن بهبهانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف‏

‏ ‏

‏ ‏

‏84     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ فخرالدین پاکستانی ـ پاکستان  27/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف‏

‏ ‏

‏85     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی فاضلی پاکستانی ـ پاکستان  27/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای صادقی تهرانی، آقای مدرس افغانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه بعد از صرف‏

‏ ‏

‏86     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عبدالله محمدی علامروشتی ـ اهواز28/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقایان غروی نخجوانی، آقا شیخ محمد باقر احسانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏87     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ جعفر مستولی قزوینی ـ قم 28/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای انصاری شیرازی و آقای سبحانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏88     ‏گیرنده:‏ آقای سید عاشق حسین 28/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ علی اسلامی و آقای آقا شیخ موسی قمی، آقای مسلمی کاشانی‏

‎ ‎حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏


‏89     ‏گیرنده:‏ آقای سید هاشم رشتی ـ از قم 29/شعبان/86‏

معرّف:‏ آقای بنی فضل و آقای سید یوسف تبریزی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‎ ‎

‏90     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید احمد مرعشی غرّه/رمضان/86‏

معرّف:‏ آقایان آقا سید جعفر مرعشی و اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‎ ‎

‏91     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ ابوالقاسم حججی ـ آبادان 11/رمضان/86‏

معرّف:‏ آقایان آقا رضا حججی، آقا شیخ محمود نجف آبادی، شیخ رمضانعلی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏92     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا حسین اصفهانی ـ تهران 23/رمضان/86‏

معرّف:‏ آقایان حاج آقا عطاءالله و حاج شیخ عبدالجواد اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به قدر حاجت و فرستادن بقیه‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏93     ‏گیرنده:‏ آقای سید عباس ابوترابی قزوینی ـ قم 27/رمضان/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، اخذ سهمین، ایصال مازاد سهم مبارک‏

‎ ‎

‏94     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ علی مشکوتی سدهی ـ اصفهان 28/رمضان/86‏

معرّف:‏ آقای صانعی و آقای حاج شیخ عبدالعلی و معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ سهم و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏95     ‏گیرنده:‏ آقای الشیخ عبدالجلیل الشیخ شریف9/شوال/86‏

معرّف:‏ آقای سید محمدعلی و آقای سید محمدابراهیم شیرازی‏

حدود اختیارات:‏ الحسبیات و اخذ الوجوه‏

‏ ‏

‏96     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ حسین شاهینی شاهرودی 11/شوال/86‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ یوسف الکربلائی الحائری، آقای آقا شیخ علی اصغر شاهرودی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم برای مصارف‏

‎ ‎

‏97     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید مظفر مظفری ثقة الاسلام ـ رودسر25/شوال/86‏


معرّف:‏ آقای محمدی گیلانی و آقای خائفی و آقای حاج آقا مجتبی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات و ایصال دوثلث سهم. نسخۀ ثانیه گرفته اند تاریخ‏‎ ‎‏4/جمادی الثانی/87‏

‏ ‏

‏98     ‏گیرنده:‏ آقای سید ضیاء حسینی جاسبی ـ قم 29/شوال/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ فضل الله قزوینی و آقای کوثری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال تتمه سهم‏

‎ ‎

‏99     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید علی بطحائی گلپایگانی ـ تهران 4/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای رسولی و نیز معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال تتمه سهم‏

‎ ‎

‏100     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمدمهدی خلخالی مقرر ـ تهران4/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث سهم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏101     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید مهدی روحانی (نجل‏‎[8]‎‏ آقای حاج آقا احمد قمی)5/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی، آقای رسولی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏102     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ غلامحسین حقانی 6/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای رسولی و آقای زمانی نجف آبادی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏103     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید عبدالرضا حجازی ـ تهران 13/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏104     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید عبدالرسول حجازی ـ قم 13/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏


‏105     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید علی خوش سلوک ـ خَرَشتم لنگرود13/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای نصر اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏106     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید علی شاه چراغی ـ تهران نایب السلطنه14/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای صادقی و آقای حاج آقا مرتضی تهرانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏107     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ جواد غروی علیاری تبریزی ـ قم14/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای عمید زنجانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏108     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدباقر طوسی 15/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای محجوب شیرازی و مصطفی خمینی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به قدر حاجت و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏109     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ غلامحسین تسلیمی رعنانی 16/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای دیباجی شمیران، آقای ذوالفقاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏110     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ میرزا علی هاشمی اراکی 17/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏111     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عباس دوست حسینی یزدی 18/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید جعفر حسینی یزدی، آقای محجوب یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏112     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی ـ نجف 20/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس یزدی، آقای غروی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏113     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ فضل الله مطلق ـ آغاجاری 20/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ فتح الله و آقای سید نصرالله آیتی بهبهانیین‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏


‏114     ‏گیرنده:‏ آقای سید محمد احمدی ـ اصفهان 23/ذی القعده/86‏

معرّف:‏ آقای منتظری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏115     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ الیاس شریفی اشکوری 29/ذی القعده/86‏

معرّف:‏آقای شیخ محمد مظفری قزوینی و آقای سید عبدالغنی اشکوری نجف‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار حاجت و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏116     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ غلامحسین ایزدی 9/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری‏

حدود اختیارات:‏ ...‏‎[9]‎

‏ ‏

‏117     ‏گیرنده:‏ آقای آقا میرزا بزرگ فرزانه اصطهباناتی 14/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ امضای اجازه مرحوم آقای شیرازی‏

حدود اختیارات:‏ ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏118     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا ضیاء فقیه ایمانی 15/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای منتظری و آقای ذوالفقاری‏

حدود اختیارات:‏ ایصال دوثلث‏

‎ ‎‏119     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدحسین امراللهی یزدی 15/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای حائری و آقای آقا سید عباس یزدی‏

حدود اختیارات:‏ ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏120     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ عطاءالله عطائی ـ اصفهان 15/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای منتظری، آقای آقا شیخ رمضانعلی اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏121     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی ـ اصفهان (اخوی داماد آقای خوئی) 17/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ اجازه شفاهی دادم‏

حدود اختیارات:‏ دوثلث ایصال کند،اجازه کتبی به وسیلۀ آقای ابطحی داده شده‏‎ ‎‏است،نصف‏

‏ ‏

‏122     ‏گیرنده:‏ آقای حسن آقای مصطفوی 19/ذی الحجه/86‏


معرّف:‏ آقای حاج سید احمد شهرستانی و آقای لواسانی (اجازه به وسیلۀ آقای لواسانی‏‎ ‎‏ارسال شد)‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏123     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ احمد راوری توکلی کرمانی 20/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای حائری آقای آقا مرتضی، آقای روحی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات دوثلث‏

‏ ‏

‏124     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمد میرغنی زاده ـ بافق 20/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای حائری آقای آقا مرتضی،آقای روحی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏125     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ حسین محدث خراسانی 23/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏126     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محسن غروی ـ نجف 24/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏127     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید علی اصغر میردامادی ـ تهران 25/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدحسین املائی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏128     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمود فیروزجائیان 25/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای کریمی و آقای محامدی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به قدر حاجت‏

‏ ‏

‏129     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید جلال الدین همدانی ـ قم 25/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای حاج سید احمد زنجانی و مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏130     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمدتقی محصل یزدی 25/ذی الحجه/86‏

معرّف:‏ آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلثین‏

‏ ‏

‏131     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید جلال طاهری ـ اصفهان 4/محرم/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏132     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی ـ تهران 4/محرم/87‏

معرّف:‏ آقای شیخ احمد معصومی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏133     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمدعلی قاضی ـ تبریز 4/محرم/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏134     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ محمدرضا عبدالحمیدی گلپایگانی ـ تهران12/محرم/87‏

معرّف:‏ آقای سعیدی خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏135     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید احمد آقا مرعشی ـ رفسنجان 16/محرم/87‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلثین‏

‏ ‏

‏136     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید عبدالله شیرازی زبرجد ـ قم 18/محرم/87‏

معرّف:‏ آقای انصاری شیرازی، آقای آقا شیخ حسین نوری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏ ‏

‏137     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ جواد آزاده 21/محرم/87‏

معرّف:‏ آقایان حاج شیخ جواد کربلائی و ستاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏138     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ محمدرضا مصباح الهدی 22/محرم/87‏

معرّف:‏ آقایان فومنی و روحانی گرگانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏


‏139     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عبدالحمید هوشیار 26/محرم/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمود خادمی و آقای حاج آقا محمدعلی نصر‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏140     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ غلامعلی فرقانی ـ شهمیرزاد 26/محرم/87‏

معرّف:‏ آقای متقی و نیز از اعلام مجاز بوده‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏141     ‏گیرنده:‏ آقای میرزا محمدولی زعیمی 28/محرم/87‏

معرّف:‏ آقایان شیخ علی آقا و شیخ فضل الله قزوینیین‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏142     ‏گیرنده:‏ آقای سید ابوالحسن رضوی کشمیری 28/محرم/87‏

معرّف:‏ آقایان شیخ علی آقا و آقای آقا سید حسن اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین برای مصرف‏

‏ ‏

‏143     ‏گیرنده:‏ آقای حاج آقا مجتبی میبدی ـ کرمانشاه غرّه/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عبدالحسین واعظ خراسانی و اخوی ایشان‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهمین به مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏144     ‏گیرنده:‏ آقای میرزا علی قره داغی بجوانی تبریزی 3/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای بنی فضل و آقای آقا سید یوسف تبریزی قم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏145     ‏گیرنده:‏ آقای حاج میرزا یوسف ایروانی ـ تهران 7/صفر/87‏

معرّف:‏ معروف می باشند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏ ‏

‏146     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدحسین هندی تبتی ـ تبت 7/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای مدرس افغانی آقای آقا شیخ علی قزوینی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏147     ‏گیرنده:‏ آقای حاج میرزا علی وثوق 8/صفر/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏148     ‏گیرنده:‏ آقای سید صالح موسوی انزابی تبریزی 10/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای فومنی و آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ به مقدار حاجت‏

‏ ‏

‏149     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی هندی تبتی ـ تبت 10/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای مدرس افغانی ـ آقای شیخ علی قزوینی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏150     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج میرزا محمد طبیب زاده ـ اصفهان10/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید محمدعلی ابطحی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏151     ‏گیرنده:‏ آقای سید محمد امام شوشتری ـ شوشتر 11/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏152     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ حسین دولت آبادی 12/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏153     ‏گیرنده:‏ آقای آقا میرزا علی کاتبی مرندی ـ نجف 15/صفر/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏154     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید احمد گوهری خراسانی ـ شمیران 16/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای رسولی و آقای اردکانی از شمیران‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏ ‏

‏155     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید علی هاشمی بجنوردی 19/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای ربانی املشی، آقای آقا شیخ محمدصادق تهرانی‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار اعاشه، ایصال بقیه‏

‏ ‏


‏156     ‏گیرنده:‏ آقای آقا میرزا حسین علمی 19/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای آقا میرزا ابوالفضل خوانساری، آقای ذوالفقاری‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار اعاشه، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏157     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ مهدی کاظمی ـ خرمشهر 19/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای قائمی ـ آبادان‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار اعاشه، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏158     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدکاظم محامدی 26/صفر/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس و نیز معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏159     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدعلی نوربالاتی ـ یزد 28/صفر/87‏

معرّف:‏ اجازه از آقای خوانساری و غیره‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات به قدر معاش‏

‏ ‏

‏160     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمد تهجّدی ساوه ای 2/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏161     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی محمد صمدی شیرازی 17/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدباقر رضائی، آقای آقا سید عباس یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و به قدر معاش‏

‏ ‏

‏162     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید مجتبی میرصادقی ـ زنجان 18/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ آقای آقا میرزا باقر زنجانی و اجازه آقای میلانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، و اخذ به مقدار المعیشه،ایصال بقیه ـ در حاشیه اجازۀ آقای‏‎ ‎‏میلانی‏

‏ ‏

‏163     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمد موسوی خوئینی 21/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ احمد منتظری و آقای ذوالفقاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏ ‏

‏164     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمدرضا علوی تهرانی 21/ربیع الاول/87‏


معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏165     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید مهدی جمارانی ـ جماران 21/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ مصطفی و آقای سعید تهرانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏166     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ علی بخش افغانی 23/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ آقای مدرس و آقای شیخ غلامحسین توسلی، افغانیان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏167     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدحسن قدیری اصفهانی 29/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏168     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید مهدی فصیح شیرازی ـ تهران 29/ربیع الاول/87‏

معرّف:‏ آقایان شیرازیان و المرعشیان والرضوی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و اخذ به مقدار معاش و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏169     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید کاظم دهدشتی ـ آبادان غرّه/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای صانعی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

- - - - - - تا اینجا به قم فرستاده شده ظاهراً - - - - - -

‏ ‏

‏170     گیرنده: آقای حاج شیخ عباس مشکوری ـ شمیران 4/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ حسین مشکوری و آقای آقا سید کاظم مرعشی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات و وکیل در اخذ و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏171     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمد مدد قائینی ـ مشهد 6/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای خلخالی نجف‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف سهمین‏

‏ ‏

‏172     ‏گیرنده:‏ آقای سید مصطفی احمدی ورامینی ـ قم 8/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای ستوده و آقای مؤمن قمی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‎ ‎‏173     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ عبدالله قوچانی 18/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای حاج سید محمد قائینی و آقای حاج شیخ رمضانعلی قوچانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏174     ‏گیرنده:‏ آقای میرزا یحیی وحیدی مهرجردی 26/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای فکور یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏175     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمود هاشمی الیگودرزی 26/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای فکور یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏176     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ عباس غیبی شهرکی یزدی 26/ربیع الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای فکور یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏177     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ محمدتقی شریعتمداری ـ تهران6/جمادی الاول/87‏

معرّف:‏ آقای اشراقی و آقای آقا محسن محدث زادۀ قمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏178     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ علی مودّت ـ نجف 9/جمادی الاول/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس یزدی و آقای کریمی مازندرانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏179     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عباس فرخی 20/جمادی الاول/87‏

معرّف:‏ آقای حق شناس از جهرم و آقازاده ایشان (ظاهراً)‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏180     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید مهدی مکی کاشانی ـ کاشان 4/جمادی الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ حسین رهی و آقای مسلمی کاشانیان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏181     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید مهدی حجازی ـ اصفهان 21/جمادی الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏182     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمد عالمی سمنانی ـ سمنان 28/جمادی الثانی/87‏

معرّف:‏ آقای آشتیانی دانش، آقای فاضل همدانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏183     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ محمدعلی نوراللهی ـ شهرکرد11/رجب/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ حسینعلی منتظری و آقای حاج آقا حسین خادمی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏184     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عزیزالله خوشوقت ـ تهران 18/رجب/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ جواد کربلائی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏185     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ جواد محامدی ـ قم 28/رجب/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید جعفر کریمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏186     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید ناصر ابطحی ـ تهران 2/شعبان/87‏

معرّف:‏ آقای حاج سید علی خلخالی و آقازادۀ ایشان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏187     ‏گیرنده:‏ آقای آقا نورالدین مقدس 11/شعبان/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ احمد زاهد و آقای آقا شیخ مهدی سلطانی‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، معاش، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏188     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ حسن یزدانی 11/شعبان/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ عبدالعلی‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، معاش، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏189     ‏گیرنده:‏ آقای شیخ فتح الله بهبهانی ـ نجف 11/شعبان/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ مجتبی لنکرانی‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، معاش، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏190     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عبدالرحمن فقهی ـ نجف 12/شعبان/87‏


معرّف:‏ آقای میر عبدالعظیمی و آقای خائفی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏191     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید ضیاء روحانی رودسری 22/شعبان/87‏

معرّف:‏ آقای میر عبدالعظیمی و آقای محمدی و آقای محفوظی از قم‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏192     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ محمدحسین املائی همایونشهری 25/شعبان/87‏

معرّف:‏ آقای کروبی و آقای کیانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏193     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ علی خوئینی ـ نجف 1/رمضان/87‏

معرّف:‏ آقای رضوانی خمینی و آقای قدیری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏194     ‏گیرنده:‏ آقای حاج شیخ محمدحسن خیارجی ثقة الاسلام16/رمضان/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید نصرالله مستنبط و آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏195     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ فیض الله دارائی ـ مروج الاحکام 23/رمضان/87‏

معرّف:‏ آقای کریمی و آقای آقا شیخ محمود پناهنده‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏196     ‏گیرنده:‏ آقای آقا شیخ عبدالنبی سلیمانی ـ مروج الاحکام 10/شوال/87‏

معرّف:‏ آقای کریمی و آقای محامدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏197     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا مرتضی تهرانی (آقازادۀ مرحوم آقا شیخ عبدالعلی)‏

‏15/شوال/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏198     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد جزائری ـ خرم آباد24/شوال/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید جعفر جزائری و آقای آقا سید حسن امام‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، سهمین به قدر اعاشه و ایصال بقیۀ سهم امام‏


‏199     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مهدی نجفی ـ رفسنجان3/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه‏

‏ ‏

‏200     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد مدرسی ـ یزد 5/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ آقای سید عباس خاتمی، آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه از اعاشه‏

‏ ‏

‏201     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید مهدی روحانی قمی9/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، ایصال نصف سهمین‏

‏ ‏

‏202     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدرضا محمودی گلپایگانی ـ شهریار‏

‏13/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، صرف مابقی در مصارف شرعیه‏

‏ ‏

‏203     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید احمد دعائی یزدی ـ یزد14/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای آقا سید عباس خاتمی‏

حدود اختیارات:‏ در حسبیات، ایصال بقیه از سهم‏

‏ ‏

‏204     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدابراهیم بحرالعلومی خوانساری میرخانی ـ در نیروی هوائی‏‎ ‎‏16/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ می شناسم ایشان را‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏205     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میر سید محمد ابطحی سدهی ـ تهران20/ذی القعده/87‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی شهادت دادکه جمعی مورد وثوق شهادت دادند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و تصفیه و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏206     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد معصومی تهرانی4/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای رضوانی، آقای حلیمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏


‏207     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید حسن نقوی 22/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ عبدالله تهرانی و آقای معصومی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‎ ‎‏208     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمدحسین دانش ـ مسجدمیدان ژاله24/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای آقا میرزا ابوالقاسم دانش‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏209     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ محمد حکمت گنابادی24/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای مدنی و آقای رضوانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏210     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا رضا گلسرخی کاشانی 24/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای حلیمی و آقای مسعودی خمینی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏211     ‏گیرنده:‏  ثقة الاسلام آقای آقا شیخ رضا عندلیب...‏‎[10]‎‏ گیلانی26/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای سید عبدالغنی اشکوری و آقای سید هادی موسوی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏212     ‏گیرنده:‏ آقای ثقة الاسلام حاج میرزا محمد انواری یزدی 28/ذی الحجه/87‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس و آقای آقا شیخ غلامرضا یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏213     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید مهدی سبحانی قمی 3/محرم/88‏

معرّف:‏ اخوان انصاری قمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات به مقدار اعاشه از سهمین‏

‏ ‏

‏214     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میرزا یدالله خدائی ـ در شهر ری4/محرم/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی، آقای انگجی، آقازادۀ مرحوم آقا سید مهدی‏

‎ ‎حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏215     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج احمد نقیب زاده ـ در ماهان4/محرم/88‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی و غیرهما‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏216     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج آقا حسین برقعی قمی 7/محرم/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏217     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد فاضلی اشتهاردی9/محرم/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏218     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید فضل الله زکی 11/محرم/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس یزدی و آقای سید حسین مطهری یزدی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏219     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید جعفر قاضوی تهرانی 11/محرم/88‏

معرّف:‏ ...‏‎[11]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏220     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین هشترودی 12/محرم/88‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏221     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید جعفر حسینی یزدی ـ قم15/محرم/88‏

معرّف:‏ آقای فکور و آقای آقا سید عباس یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه به موارد مقرره‏

‏ ‏

‏222     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی رضائی فومنی‏‎[12]‎

‎ ‎معرّف:‏ آقای کیانی، آقای میر عبدالعظیمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏223     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید محمد موسوی خوئی ـ در خوی20/محرم/88‏

معرّف:‏ آقای حاج سید علی انگجی و مصطفی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏224     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا صدیقی قزوینی ـ تهران20/محرم/88‏

معرّف:‏ آقا سید موسی زرآبادی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏225     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای شیخ محمدحسین واسعی قائنی ـ تهران25/محرم/88‏

معرّف:‏ آقای سید محمد قائنی و اجازه از علماء اعلام‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏ ‏

‏226     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ عیسی محقق خراسانی 3/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای سید محمد هاشمی، آقای سید مرتضی فیروزآبادی وبعضی دیگر‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به مقدار اعاشه و ایصال مازاد به علماء‏

‏ ‏

‏227     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی حجازی شهرضائی11/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای شیخ رمضانعلی و شیخ محمدباقر اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏228     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ علی اصغر فقیهی خیارجی ـ قزوین11/صفر/88‏

معرّف:‏ اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ اعاشه، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏229     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ حسینعلی محمدی 11/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای شیخ محمود غروی و آقای آقا شیخ حسن یزدانی‏

حدود اختیارات:‏ کسر معاش‏

‏ ‏

‏230     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ مهدی صحافی راوندی ـ کاشان11/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای مسلمی و آقای مدنی کاشانی‏

حدود اختیارات:‏ کسر معاش و ایصال مابقی‏

‏ ‏

‏231     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید احمد تهرانی ـ تهران 13/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای آقا نظام قمشه ای، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی‏

حدود اختیارات:‏ ایصال نصف، حسبیات‏

‏ ‏


‏232     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد حسین معصومی اشکوری ـ گیلان...‏‎[13]‎

‏18/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای محفوظی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث و شاید حسبیات‏

‏ ‏

‏233     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای سید محمد نجفی آیة الله زادۀ اصفهانی20/صفر/88‏

معرّف:‏ ...‏‎[14]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏ ‏

‏234     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید ذبیح الله مطهری ـ چالوس25/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای گرامی و آقای محفوظی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏235     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسن جعفری ـ کنگ شهر بابک28/صفر/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمد یزدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات نصف‏

‏ ‏

‏236     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ حسین زرندی ـ کرمانشاه غرّه/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏237     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمدصادق کریمیان ـ کرمانشاهغرّه/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقای خسروشاهی، آقای حاج آخوند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مابقی‏

‏ ‏

‏238     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید حسین حجت ـ قم 5/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏239     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ مهدی کروبی 5/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ می شناسم‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏240     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر مسعودی خمینی 5/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث (نسخۀ ثانیه)‏

‏ ‏

‏241     ‏گیرنده:‏ رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمد رحمتی سیرجانی  9/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ نوشتۀ جمعی از علما، امضای اجازۀ آقای حکیم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏242     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ عباسعلی دانشمند ـ آبادان12/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقای قائمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏243     ‏گیرنده:‏ آقای مروج الاحکام سید مهدی میر شریفی گلپایگانی ـ تهران12/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقای شیخ محمد مظفری و آقای شیخ عبدالخالق قزوینی و آقای شیخ محمد ایازی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏244     آقای آقا شیخ محمد رضا محامی مشهدی اجازه دارند.‏‎[15]‎

‏ ‏

‏245     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ غلامرضا کریمی یزدی13/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس یزدی، آقای شیخ علی اصغر مسلمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏246     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج آقا کمال فقیه ایمانی 14/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدحسن صافی، آقای آقا سید محمدعلی ابطحی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏247     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید حسین موسوی ـ اطراف خمین17/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ نقل آقای ابوطالبی از جمعی، امضای اجازه آقای حکیم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏248     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای میرزا محمدعلی عالمی ـ سمنان 19/ربیع الاول/88‏


معرّف:‏ آقایان شیخ عبدالحسین منصوریان شیخ محمدتقی نصیری سمنانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال پس از مصرف‏

‏ ‏

‏249     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید علی یمان زکی ـ یزد 21/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقایان آقا سید عباس یزدی و آقا سید حسین مطهری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏250     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید عبدالغنی حسینی اشکوری 28/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ آقایان آقا سید مجتبی رودباری و آقا شیخ عبدالله خالقی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد و نصف سادات‏

‏ ‏

‏251     ‏گیرنده:‏ حجت الاسلام آقای آقا میرزا صدرالدین حائری ـ شیراز29/ربیع الاول/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏252     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ علی احمد گوشه ای بروجردی 2/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای ستاری و آقای آقا شیخ محمدحسین زمانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏253     ‏گیرنده:‏ رکن الاسلام آقای آقا شیخ محمدظفر عرفانی افغانی 6/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏254     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میرزا عبدالله شهیدی قزوینی 7/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای حاج میرزا قوام بشنوئی و آقای آقا شیخ محمد مظفری‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏255     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید ابوالحسن حکمی ـ ساوه8/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ صادق خلخالی و آقای مطهری ساوه ای‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏256     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمد عبائی خراسانی 15/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید محمدتقی بختیاری، آقای آقا سید مجید ایروانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏


‏257     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید مهدی پیش نمازی ـ ساری18/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای کریمی، آقای آقا شیخ محمود محقق‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏258     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج میر سید حسن احمدی اصفهانی ـ داماد مرحوم شاه آبادی‏

‏19/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی و نیز می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏259     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج آقا ضیاءالدین استرآبادی ـ تهرانربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏260     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا مدرسی یزدی23/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏261     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا کشفی تهرانی 23/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏262     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمود عابدی ـ خلخال23/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ صادق خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بقیه‏

‏ ‏

‏263     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ اسماعیل جاپلقی ـ تهران‏

‏26/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏264     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید مصطفی کشمیری صفوی ـ کشمیر بدٌ گام شریعت آباد‏‎[16]‎

‏29/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای آقا سید محمد مختارشاهی و آقا شیخ حسین کشمیری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏


‏265     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدباقر کشمیری ـ کشمیر29/ربیع الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای حاج شیخ حسین کشمیری و آقای مختارشاهی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک‏

‏ ‏

‏266     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین افقهی برداری ـ سبزوار‏

‏1/جمادی الاول/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عبدالاعلی سبزواری و آقازادۀ ایشان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف سهم مبارک‏

‏ ‏

‏267     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید علاءالدین علوی طالقانی14/جمادی الاول/88‏

معرّف:‏ می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بقیه‏

‏ ‏

‏268     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی اوسطی تهرانی14/جمادی الاول/88‏

معرّف:‏ آقای حاج سید احمد زنجانی و آقای بُدَلا قمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، معاش (در حاشیه اجازه آقای زنجانی قم اجازه دادم)‏

‏ ‏

‏269     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامعلی کماری ـ تهرانسلخ/جمادی الاول/88‏‎[17]‎

معرّف:‏ آقای آقا میرزا علی غروی تبریزی و معروف هست‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف ایصال‏

‏ ‏

‏270     ‏گیرنده:‏ عمادالاسلام آقای آقا شیخ حسین حسین پور ـ مشهد24/جمادی الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای شیخ محمدحسین جعفری کاشمری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث ایصال‏

‏ ‏

‏271     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی24/جمادی الثانی/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ وکیل در قم هستند‏

‏ ‏

‏272     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام اسلام آقای حاج شیخ مصطفی فتاحی ـ تهران 24/جمادی الثانی/88‏

معرّف:‏ آقای جلالی خمینی و پسر حاج سیف الله ‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و ایصال دوثلث‏


‏273     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم صادقی ـ مازندران6/رجب/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدتقی متقی و آقای آقا سید محمدعلی تهرانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏274     ‏گیرنده:‏ آقای مروج الاحکام سید محسن احمدی ـ آبادان14/رجب/88‏

معرّف:‏ آقای راستی و آقای رضوانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏275     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقا شیخ محمدرضا کاظمی ـ کرمانشاه25/رجب/88‏

معرّف:‏ آقای مدنی، آقای خزعلی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏276     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ هادی قدس 24/رجب/88‏

معرّف:‏ آقای لاهوتی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بقیه‏

‏ ‏

‏277     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا سید موسی بنی طبا 28/رجب/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید محمدحسین طباطبائی بروجردی و بعض دیگر‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، بقیه‏

‎ ‎‏278     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ قدرت الله صادقی 29/رجب/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ عبدالعلی و بعضی دیگر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بقیه‏

‏ ‏

‏279     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ حاج آقا رضا بنی طبا شهر رجب‏

‎ ‎معرّف:‏ جمعی، منهم: آقای رسولی، آقای آقا شیخ محمود خادمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بقیه‏

‏ ‏

‏280     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید یدالله شربیانی سلخ‏‎[18]‎

معرّف:‏ آقای جلالی خمینی و آقای انتشاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بقیه‏

‏ ‏

‏281     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقا شیخ یوسف احمدی همدانی ـ ایشان در قروه همدان هستند‏


‏2/شعبان/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏282     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ ناصرعلی پاکستانی ـ در کویته پاکستان هستند‏

‏3/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ عبداللطیف مولوی و بعضی دیگر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، بعد از خرج ایصال به محال مقرره‏

‏ ‏

‏283     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام حاج سید اسماعیل موسوی 4/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا احمد امامی و آقای حاج آقا کمال فقیه ایمانی‏

حدود اختیارات:‏ تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود‏

‏ ‏

‏284     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا سید حسن فاضل افغانی 7/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای مدرس افغانی و آقای فیاض افغانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، تتمیم معاش و ایصال بقیه به محل خود‏

‏ ‏

‏285     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا سید محسن ـ نواحی بلخ 7/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای توسلی افغانی و آقای مدرس‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏ ‏

‏286     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید یوسف کشمیری صفوی ـ در کشمیر (از علمای محترم‏‎ ‎‏کشمیرند، آدرس: کشمیر، بدٌگام شریعت آباد) 10/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و بعضی دیگر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و نصف‏

‏ ‏

‏287     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مظفری 10/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مابقی‏

‏ ‏

‏288     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد کیانی نژاد ـ قم 10/شعبان/88‏

معرّف:‏ دو نفر از اهل محل ایشان و...‏‎[19]‎


حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏289     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید محمدحسین مصباح خراسانی ـ از ائمه جماعت مشهد‏

‏11/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏290     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام الواعظین آقای حاج آقا علی معتضدالواعظین17/شعبان/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مابقی‏

‏ ‏

‏291     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا میرزا محسن تهرانی خراسانی (آقازاده آقای حاج شیخ ابوالفضل)‏

‏14/شعبان/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث‏

‏ ‏

‏292     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا رضا مقدسی محلاتی 16/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای آقا طه مقدسی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏293     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میرزا باقرآقا بستان آبادی ـ تبریز18/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای توحیدی و آقای نخجوانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏294     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین رجبی ـ در قم18/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ علی پناه و آقای آقا شیخ محمد مؤمن‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مابقی‏

‏ ‏

‏295     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین محمدی بجنوردی21/شعبان/88‏

معرّف:‏ ...‏‎[20]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏


‏296     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید عبدالمجید ایروانی ـ قم 21/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا مجتبی تهرانی، ایشان را می شناسم، نیز آقای آقا سید کمال موسوی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏297     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مرتضی فهیم کرمانی ـ قم 21/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید کمال موسوی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مابقی‏

‏ ‏

‏298     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای فقیه قمی ـ قم 24/شعبان/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏299     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا سید حسن صحفی ـ قم 24/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای مؤمن و آقای سید مهدی صحفی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏300     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمدعلی شرعی ـ قم24/شعبان/88‏

معرّف:‏ ...‏‎[21]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏301     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر طوبائی شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای سید کمال الدین موسوی و آقای سید منیرالدین‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات‏

‏ ‏

‏302     ‏گیرنده:‏ثقة الاسلام آقاسید محمود موسوی ـ صاحب فهرست کتب اربعه27/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای صافی اصفهانی و آقای آقا شیخ غلامرضا باقریان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏303     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقا سید محمود مجتهدی سیستانی (اخوی آقای آقا سید علی و در‏‎ ‎‏مشهد هستند) 28/شعبان/88‏

معرّف:‏ آقای آقا سید علی سیستانی و آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏


‏304     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید عبدالعظیم گرگانی ـ در مینودشت گرگان است‏

‏6/رمضان/88‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای آقا شیخ مرتضی اشرفی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏305     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ علی اصغر ریزی اصفهانی9/رمضان/88‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ محمدباقر نطنزی ـ آقای شیخ رمضانعلی رضائی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏306     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ غلامرضا رحمانی همدانی 19/رمضان/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مازاد‏

‏ ‏

‏307     ‏گیرنده:‏ آقای حاج سید علی رئیسی ـ گرگان 2/شوال/88‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏308     ‏گیرنده:‏ جناب مشهدی سیف الله تولائی ابرقوئی 5/شوال/88‏

معرّف:‏ جمعی از اهالی محل خودشان‏

حدود اختیارات:‏ مجازند در تصفیه حساب و اخذ و ایصال و دریافت قبض‏

‏ ‏

‏309     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ زین العابدین ثقفی ـ مشهد5/شوال/88‏

معرّف:‏ آقایان اشرفی ها و آقای ملایری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏ ‏

‏310     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید عباس میریونسی 14/شوال/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏311     ‏گیرنده:‏آقای حاج نوروزعلی نوروزی هراتی ـبازارسلطانی تهران،طبقه دوم،حجره حاج مهدی‏‎ ‎‏یاوری (تلفن 50662)19/شوال/88‏

معرّف:‏ آقای واعظی و آقای...‏‎[22]‎


حدود اختیارات:‏ وکیل اخذ و ایصال‏

‏ ‏

‏312     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدجواد ممجّد 20/شوال/88‏

معرّف:‏ آقای حاج سید کاظم میرعبدالعظیمی و آقای حاج آقا مجتبی رودباری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و دوثلث ایصال‏

‏ ‏

‏313     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی رضا ممجّد 20/شوال/88‏

معرّف:‏ آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و دوثلث ایصال‏

‏ ‏

‏314     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ علی غیاثی ـ قم (در حومۀ آمل مازندران می رود)‏

‏21/شوال/88‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای گرامی و آقای کریمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و دوثلث ایصال‏

‏ ‏

‏315     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید جواد حیدری ـ یزد27/شوال/88‏

معرّف:‏ آقای وزیری یزدی، آقای آقا سید عباس خاتمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه نصف (لفظاً اجازه وسیع دارد)‏

‏ ‏

‏316     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید رضا مقدسی محلاتی11/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای آقا طه و آقای روحانی و آقای توسلی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم سادات و برای کسری سهم امام و ایصال باقی‏

‏ ‏

‏317     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عبدالخالق اصفهانی20/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا عطاءالله و آقای خسروشاهی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏318     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ حسین کرمانی 20/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای حاج میرزا علی مشکینی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏319     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید حسن موسوی نائینی23/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای سید جلال یزدی، آقای حاج سید حسین فاطمی نائینی‏


حدود اختیارات:‏ به قدر اعاشه و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏320     ‏گیرنده:‏ آقای آقا سید محمد موسوی‏

‎ ‎معرّف:‏ ...‏‎[23]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیات امضای اجازه مرحوم سید‏‎[24]‎‏ و غیره‏

‏ ‏

‏321     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید جعفر میردامادی 25/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عبدالعلی و آقای صادقی‏

حدود اختیارات:‏ ایصال نصف سهم سادات و دوثلث سهم مبارک‏

‏ ‏

‏322     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ محمود بیانی 25/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏323     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید علی بهشتی ـ ساکن شاه آباد غرب26/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای ستاری، آقای آقا شیخ ابراهیم بروجردی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال مازاد از نصف‏

‏ ‏

‏324     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی محمد نجات ـ ساکن سمنان26/ذی القعده/88‏

معرّف:‏ آقای سبزواری و آقای آقا شیخ حسن نمازی شاهرودی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال مازاد از نصف‏

‏ ‏

‏325     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ حسن حبیب اللهی ـ خمین4/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای پسندیده‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم به مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏326     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمد کوثری ـ خیابان شکوفه میدان ژاله‏

‏5/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای اشراقی‏

حدود اختیارات:‏ دوثلث و حسبیه‏

‏ ‏

‏327     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ علی نقی فرائی زنجانی ـ در قم هستند13/ذی الحجه/88‏


معرّف:‏ آقا شیخ قربانعلی ذوالقدر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال زائد‏

‏ ‏

‏328     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد عبدالوهابی13/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏329     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مقدسی 13/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای آقا طه مقدسی و آقای روحانی محلاتی ـ علی المحکی ظاهراً‏

حدود اختیارات: ‏نقل احادیث و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏330     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید محمدجواد موسوی 15/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای صادقی و آقای حسینی انصاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏331     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید نصرالله دیباجی 17/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای حاج سید احمد دیباجی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیه، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏332     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید علی نقی حسینی قزوینی ـ در قم هستند21/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای محفوظی از قم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏333     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی نحوی رامسری ـ درقم هستند21/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای محفوظی از قم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏334     ‏گیرنده:‏حجة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی مطهری خراسانی.درتهران هستندذی الحجه/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏335     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامحسین اشراقی27/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای میر عبدالعظیمی و آقای آقا مجتبی رودباری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف‏

‏ ‏


‏336     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا تهرانی ـ مشهد مشرف هستند‏

‏28/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏337     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ محمدحسن گنابادی 29/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای صادقی، آقای غلامی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم و ایصال مازاد و رد به محل مقرر‏

‏ ‏

‏338     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر صدرزاده خراسانی29/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏339     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ غلامحسین محمدی خمینی 29/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای رضوانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏340     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر صدیقین ـ اصفهان30/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏341     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد ناصریان آرانی ـ قم30/ذی الحجه/88‏

معرّف:‏ آقایان آقا میرزا حسین نوری و آقا محمد فاضل‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏342     ‏گیرنده:‏مروج الاحکام آقای سیداحمدحسینی ـ درتهران،نزدیک مسجد قائمیه2/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای سعیدی خراسانی و سفارش آقای طالقانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏343     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید عبدالکریم اردبیلی ـ در تهران مقیم است2/محرم/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‎ ‎‏344     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید محمدحسین رئیس بکولنگی ـ در افغانستان‏

‏4/محرم/89‏

معرّف:‏ مورد وثوق هستند‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏345     ‏گیرنده:‏ جناب آقای حاج محمدمهدی فضل مشهدی ـ تهران سرای حاج ملاعلی‏

‏5/محرم/89‏

معرّف:‏...‏‎[25]‎

حدود اختیارات:‏ ایشان در تهران وکیل هستند برای اخذ وجوه‏

‏ ‏

‏346     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید محمدرضا بهشتی نژاد 5/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای حاج سید جلال طاهری، آقای حاج سید محمد‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف سادات ثلثین امام‏

‏ ‏

‏347     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ رمضان زمانی نجف آبادی ـ در شهرری هستند5/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای غیوری، آقای زمانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏348     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمد اشرفی اصفهانی 8/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا عطاءالله ، آقای حاج شیخ عبدالجواد‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، تتمیم معاش‏

‏ ‏

‏349     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ محمود ملکی 8/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا عطاءالله از قول آقای حاج شیخ عبدالجواد‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، تتمیم معاش‏

‏ ‏

‏350     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا سید محمدباقر مبلغ 11/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ یحیی انصاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات‏

‏ ‏

‏351     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقا شیخ عبد الرحیم ربانی 13/محرم/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، مجاز در صرف هستند‏

‏ ‏

‏352     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید جلیل نجفی یزدی 19/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ جواد کربلائی و آقای خاتمی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، اعاشه‏

‏ ‏

‏353     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ یعقوب واعظی ـ از مدرسین مشهد و امام جماعت‏

‏23/محرم/89‏

معرّف:‏ آقایان اخوان اشرفی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏354     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ نورالدین واعظی 25/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای خاتمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏355     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج آقا کمال مرتضوی ـ از ائمۀ جماعت تهران 26/محرم/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏356     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید نورالدین ابهری ـ امام جماعت در تهران (پسر آقای ابهری)‏

‏27/محرم/89‏

معرّف:‏ آقای ابهری و آقای صادقی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏357     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد لشکری 5/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای حاج آقا بزرگ علوی قزوینی، آقای باریک بین‏

حدود اختیارات:‏ تصفیه حساب مؤمنین و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏358     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدهادی شریعت افغانی 7/صفر/89‏

معرّف:‏ آقایان مسلمی و دعائی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و نصف سهم‏

‏ ‏

‏359     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمدابراهیم خلیلی افغانی 7/صفر/89‏

معرّف:‏ آقایان مدرس، و فیاض افغانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال بقیه به حوزه ها‏

‏ ‏

‏360     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقاشیخ ابراهیم ربانی ـ دربیرجند امام جماعت ومدرس9/صفر/89‏

معرّف:‏ آقایان مسلمی و آقا شیخ یوسف جعفرزاده و آقا شیخ علی قزوینی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال نصف‏


‎ ‎‏361     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عباس عباس نژاد بیرجندی 12/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای شاه آبادی، آقای اشرفی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏362     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ عبدالله شفیعی 12/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای حاج سید اسدالله اشکوری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏363     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی 23/صفر/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏364     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد موسوی نیشابوری 27/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ حسین انصاری خراسانی، آقای مروی خراسانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏365     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر ناصری دولت آبادی27/صفر/89‏

معرّف:‏ اجازات علما، و نیز معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏366     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ ابوالقاسم مدبّری یزدی 28/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس، آقای آقا سید جواد حیدری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏367     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی امامی سدهی 28/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای مهدوی اصفهانی و آقای سلطانی بروجردی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏368     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی مقدسی 29/صفر/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمد حسین کوشکی، حاج شیخ حمزه‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال نصف‏

‏ ‏

‏369     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید حسن مدرسی ـ در تهران (پسر مرحوم سید ابوالقاسم یزدی)‏

‏6/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ آقازاده های مرحوم حاج سید یحیی یزدی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏370     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا سید حسن اسماعیلیان نجف آبادی 8/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ آقای کیانی و آقای باقری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏371     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حسن نمازی خراسانی 11/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏372     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج آقا مرتضی مهدوی (اخوی آقای مهدوی اصفهانی)‏

‏18/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏373     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدتقی بختیاری 18/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، مازاد‏

‏ ‏

‏374     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج آقا رضا مهدوی (اخوی آقای مهدوی)‏

‏20/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ آقای ...‏‎[26]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف سادات، دوثلث امام‏

‏ ‏

‏375     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدعلی حسینی تهرانی لاله زاری22/ربیع الاول/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، مازاد‏

‏ ‏

‏376     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی ـ شاهرود 8/ربیع الثانی/89‏

معرّف:‏ ...‏‎[27]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف ایصال‏

‏ ‏


‏377     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سیداسماعیل سجادی تبریزی ـ درتهران،مسجد نزدیک امام زاده‏‎ ‎‏زید‏

‏10/ربیع الثانی/89‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث ایصال‏

‎ ‎‏378     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا سعیدی خراسانی ـ تهران، شهباز، غیاثی، مسجد امام‏‎ ‎‏هفتم 18/ربیع الثانی/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، دوثلث ایصال‏

‏ ‏

‏379     ‏گیرنده:‏ سلالة السادات حاج سید کاظم صمدانی تبریزی 23/ربیع الثانی/89‏

معرّف:‏ آقای مؤمن و آقای آل طه ـ قمیان‏

حدود اختیارات:‏ برای اعاشه‏

‏ ‏

‏380     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید ابراهیم حجازی خراسانی2/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای شاه آبادی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏381     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ ابراهیم قزوینی ـ تهران2/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای حاج سید مرتضی و حاج سید محسن خلخالیان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏382     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ عباس مرندی ـ تهران2/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای رسولی و آقای حاج سید محسن خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏383     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید احمد حمیدی 16/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای شیخ عبد الحسین و آقای شیخ محمدتقی خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏384     ‏گیرنده:‏ سید الاعلام آقای سید احمد نجفی 20/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقایان قوچانیان، پدر و پسر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال ثلث‏

‏ ‏

‏385     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج سید باقر موسوی 23/جمادی الاول/89‏


معرّف:‏ آقای آقا شیخ ابوالقاسم روحانی، آقای آقا سید محمد جاجرمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، اعاشه و ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏386     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ یدالله پورهادی نجف آبادی ـ در اهواز ساکن است‏

‏26/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای منتظری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‎ ‎‏387     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا سید ابوالفضل سجادی ـ قم27/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای شیخ محمد تقی ستوده و آقای مؤمن‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏388     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ علی اکبرفیروزکوهی ـ درفیروزکوه28/جمادی الاول/89‏

معرّف:‏ آقای فکور، آقای کریمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏389     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدی زاده ـ نجف آبادی است‏

‏غرّه/جمادی الثانی/89‏

معرّف:‏ آقای عرفانیان و آقای جودی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، به مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏390     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ رمضانعلی معلمی ـ مازندران 12/جمادی الثانی/89‏

معرّف:‏ آقای کریمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، به مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏391     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ مسلم داراب اردبیلی 12/جمادی الثانی/89‏

معرّف:‏ آقای حاج سید کاظم سرابی، آقای آقا شیخ شفیع جودی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال مازاد‏

‏ ‏

‏392     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا سید حسین ابطحی گلپایگانی ـ در تهران است‏

‏19/جمادی الثانی/89‏

معرّف:‏ آقای بطحائی گلپایگانی، و یک نفر دیگر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث‏

‏ ‏

‏393     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای حاج شیخ جعفر مهاجرانی همدانی 29/جمادی الثانی/89‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏


حدود اختیارات:‏ حسبیه، به مقدار مصرف‏

‏ ‏

‏394     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید اسدالله موسوی خراسانی 5/رجب/89‏

معرّف:‏ آقای سید احمد نجفی‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏395     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای شیخ محمدتقی داودی شاهرودی 21/رجب/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی‏

حدود اختیارات: ‏نصف‏

‎ ‎‏396     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید نورالدین طاهری شیرازی غرّه/شعبان/89‏

معرّف:‏ آقای رسولی و نیز معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ ثلث و حسبیه‏

‏ ‏

‏397     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقا سید حسین بدلاء قمی 2/شعبان/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ امضای اجازه مرحوم آقا سید عبدالهادی ـ رحمه الله ‏

‏ ‏

‏398     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین مهدوی اردکانی ـ اصفهان7/شعبان/89‏

معرّف:‏ آقای صافی و آقایان مرعشیان‏

حدود اختیارات:‏ ثلث و حسبیه‏

‏ ‏

‏399     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید محمدباقر درچه ای 22/شعبان/89‏

معرّف:‏ آقای سید احمد موسوی جزینی، آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی‏

حدود اختیارات: ‏اخذ به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏400     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ حسینعلی داوری اصفهانی 24/شعبان/89‏

معرّف:‏ آقای خادمی اصفهانی، آقای مهدوی اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏401     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید احمد ممقانی ـ تهران 26/شعبان/89‏

معرّف:‏ می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏402     ‏گیرنده:‏ عمدة الاسلام آقای سید علی مهری (داماد آقای مهری کویت)26/شعبان/89‏

معرّف:‏ آقای آقا میرزا احمد و آقای آقا شیخ محمدجواد دشتیان‏


حدود اختیارات:‏ مقدار اعاشه‏

‏ ‏

‏403     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین حق شناس 8/صیام/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدجواد دشتی و آقای رضوانی خمینی‏

حدود اختیارات:‏ نصف و حسبیه‏

‏ ‏

‏404     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ محمد امینی خراسانی ـ در اطراف خراسان9/صیام/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ مهدی مروارید و آقای حکیمی خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ نصف و حسبیه‏

‏ ‏

‏ ‏

‏405     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ محمدکاظم حبیب اللهی جهرمی ـ در سنندج هستند‏

‏21/صیام/89‏

معرّف:‏ آقای حاج میرزا علی مشکینی و آقای آقا شیخ حسین شب زنده دار‏

حدود اختیارات: ‏ثلث و حسبیه‏

‏ ‏

‏406     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید عبدالعلی تقوی شیرازی 29/صیام/89‏

معرّف:‏ آقای صافی، آقای آقا شیخ محمد غروی‏

حدود اختیارات:‏ ثلث حسبیه‏

‏ ‏

‏407     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا سید کاظم سجادی مهری 7/شوال/89‏

معرّف:‏ امضای اجازه مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی، آقایان اخوان و آقای آقا‏‎ ‎‏شیخ‏‎ ‎‏احمد دشتی‏

‎ ‎حدود اختیارات:‏ ثلث و حسبیه‏

‏ ‏

‏408     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید هاشم مهری ـ خرمشهر 10/شوال/89‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عباس دشتی، و آقای حاج شیخ محمود بیانی‏

حدود اختیارات:‏ ثلث و حسبیه‏

‏ ‏

‏409     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا شیخ محسن محسنی ـ در تهران 10/شوال/89‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عبد الرزّاق قاینی و آقای حاج سید احمد شهرستانی‏

حدود اختیارات: ‏زائد و حسبیه‏

‏ ‏

‏410     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ ابراهیم اعرافی شودکی یزدی 13/شوال/89‏


معرّف:‏ آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای شیخ احمد وحیدی یزدی‏

حدود اختیارات:‏ نصف و حسبیه‏

‏ ‏

‏411     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ احمد مطهری ساوجی 8/ذی القعده/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ نصف و حسبیه‏

‏ ‏

‏412     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید نورالدین اشکوری ـ کاظمین 20/ذی القعده/89‏

معرّف:‏ آقای حلیمی، آقای رودباری‏

حدود اختیارات:‏ نصف و حسبیه‏

‏ ‏

‏413     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام سید اسدالله میبدی 26/ذی القعده/89‏

معرّف:‏ آقای خاتمی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ و ایصال‏

‎ ‎‏414     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای شیخ ابراهیم حائری ـ پاکستان می رودسلخ/ذی القعده/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمدهادی معرفت و آقای میرزا احمد معرفت‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و مقدار معاش‏

‏ ‏

‏415     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی ـ آبادانغرّه/ذی الحجه/89‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و نصف‏

‏ ‏

‏416     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ حسین یزدی اصفهانی 4/ذی الحجه/89‏

معرّف:‏ آقای منتظری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، مازاد‏

‏ ‏

‏417     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام حاج آقا حسین درچه ای 5/ذی الحجه/89‏

معرّف:‏ آقای منتظری و آقای سعیدی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏418     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید علی اکبر میرابوطالبی ـ تنکابن 5/ذی الحجه/89‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای محفوظی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث‏

‏ ‏

‏419     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ یوسف قزوینی 5/ذی الحجه/89‏


معرّف:‏ آقای سبحانی تبریزی و آقای صالحی نجف آبادی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏420     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام شیخ محمدحسین ایمانی شاهرودی ـ مشهد ـ امام جماعت در مشهد‏

‏6/ذی الحجه/89‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی، آقای شیخ ابوالقاسم روحانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏421     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام شیخ عباس یزدی ـ در کرج 19/ذی الحجه/89‏

معرّف:‏ آقای سید عباس یزدی، آقای رضوانی، آقای کریمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏422     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام سید محمد مدرسی یزدی ـ در یزد هستند8/محرم/90‏

معرّف:‏ آقای حائری، مرحوم آقای داماد (اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد)‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث برساند‏

‏ ‏

‏ ‏

‏423     ‏گیرنده:‏ سید الاعلام سید محمدتقی حکیم ـ در شمیران، در نیاوران هستند16/محرم/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقای حاج سید جعفر جزایری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث برساند‏

‏ ‏

‏424     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ عباس حجتی خراسانی ـ اطراف مشهد هستند18/محرم/90‏

معرّف:‏ آقای حکیمی خراسانی، آقای شیخ مهدی مروارید خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏425     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام حاج شیخ محمد رکّعی رضائیه ای ـ در قم هستند18/محرم/90‏

معرّف:‏ آقای منتظری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، مابقی‏

‏ ‏

‏426     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ غلامحسین غفاری ـ منطقه پاکستان غربی28/محرم/90‏

معرّف:‏ آقای راستی و آقای متقی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، مابقی‏

‏ ‏

‏427     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا شیخ شکرالله رضائی 4/صفر/90‏

معرّف:‏ آقای خرسان و پسر ایشان‏


حدود اختیارات:‏ حسبیه، به قدر معاش‏

‏ ‏

‏428     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد حسین بهجتی اردکانی 8/صفر/90‏

معرّف:‏ آقای فکور و نیز معروف هست‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، به قدر معاش و ایصال بقیه‏

‏ ‏

‏429     ‏گیرنده:‏ آقای جلیلی کرمانشاهی 15/صفر/90‏

معرّف:‏ ...‏‎[28]‎

حدود اختیارات:‏ به اهالی کرمانشاه و حوالی اجازه داده شد به ایشان بدهند و نصف را ایشان‏‎ ‎‏رسانند و قبض بگیرند.‏

‏ ‏

‏430     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید طاهر مرتضوی اصفهانی 28/صفر/90‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ صادق خلخالی وآقای آقا شیخ احمد جنتی‏

حدود اختیارات:‏ به قدر اعاشه و ایصال زائد‏

‏ ‏

‏ ‏

‏431     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج آقا بهاءالدین محمدی عراقی ـ در کرمانشاه هستند‏

‏28/صفر/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ به قدر اعاشه و ایصال زائد‏

‏ ‏

‏432     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ نصرت الله انصاری قزوینی 29/صفر/90‏

معرّف:‏ آقای صانعی و آقای باریک بین‏

حدود اختیارات:‏ به قدر معاش و ایصال زائد‏

‏ ‏

‏433     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا سید علی موسوی قزوینی ـ در گرمسار هستند 2/ربیع الاول/90‏

معرّف:‏ آقای لاهوتی‏

حدود اختیارات:‏ ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏434     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ ابوالقاسم روحانی خراسانی ـ به مشهد می روند‏

‏19/ربیع الاول/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و مصطفی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و نصف‏


‏435     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام سید فخرالدین فیض دزفولی‏

‎ ‎معرّف:‏ ...‏‎[29]‎

حدود اختیارات:‏ اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد‏

‏ ‏

‏436     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ محمدعلی ربانی 22/ربیع الاول/90‏

معرّف:‏ آقای صافی، آقای شیخ غلامرضا باقریان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏437     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ محمدحسین شریف نژاد 22/ربیع الاول/90‏

معرّف:‏ آقای کریمی، آقای حاج شیخ عبدالله دارابی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏438     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید جواد حسینی 22/ربیع الاول/90‏

معرّف:‏ آقای کریمی، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام‏

‏ ‏

‏439     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ مرادعلی بختیاری ـ در سیستان هستند3/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای ...‏‎[30]‎

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام‏

‏ ‏

‏440     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام شیخ محمدحسین جوادی 7/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ حسین نوری ـ قم‏

حدود اختیارات:‏ به قدر اعاشه‏

‏ ‏

‏441     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا سید ابوالفضل خلخالی ـ در رشت مقیم است 8/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای آقاشیخ صادق خلخالی و آقای حاج آقا تقی خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دو ثلث‏

‏ ‏

‏442     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام سید محمد هاشمی ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی، امضای اجازه مرحوم آقای حکیم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث‏


‏443     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ موسی روحانی جامی ـ جام مجاور افغان 13/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث‏

‏ ‏

‏444     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ عبداللطیف سمامی تنکابنی ـ رامسر 15/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏445     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالخالق دشتی ـ در گناوه ساکن 17/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقایان راستی و ستاری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، دوثلث‏

‏ ‏

‏446     ‏گیرنده:‏ آقای سید ابوطالب نظری زاده ـ تاجر شیراز 19/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ وکیل در اخذ و ایصال هستند‏

‏ ‏

‏447     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ موسی چشمه ایلخی ـ در جام هستند، مجاور افغانستان‏

‏23/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و اجازه مرقوم آقای حکیم‏

حدود اختیارات:‏ ...‏‎[31]‎

‏    ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید محمدتقی حسینی سیستانی 25/ربیع الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای عرفانیان و آقای شیخ محمود بیانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و صرف نصف‏

‏ ‏

‏449     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالحسین علامه لاهیجی 2/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای رودباری، آقای خائفی‏

حدود اختیارات:‏ امضای اجازه جمعی از علماء‏

‏ ‏

‏450     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین اختری 3/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای رحمانی و آقای رضوانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال ثلثین‏

‏ ‏


‏451     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا شیخ علی اکبر شمس آبادی 3/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای متقی و آقای شریعتی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏452     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید عزالدین امام زنجانی 3/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏453     ‏گیرنده:‏ آقای حاج علی مراد عباسی 3/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای منتظری گفته اند: پنج نفر ایشان را توثیق کرده اند‏

حدود اختیارات:‏ وکیل هستند در کازرون و حوالی و مجازند ثلث را اجازه دهند‏

‏ ‏

‏454     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید میر ضیاءالدین کراماتی 13/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای سید محمد تقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه،ایصال تمام‏

‏ ‏

‏455     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید میر مهدی کراماتی 13/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای سید محمدتقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال سه ربع‏

‏ ‏

‏456     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید شمس الدین شجاعی ـ در فریمان هستند13/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه‏

‏ ‏

‏457     ‏گیرنده:‏ سید الاعلام حاج سید محمد لواسانی ـ در مدینه 15/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقای ستاری و یکی دیگر‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏458     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ نجفعلی اردبیلی 17/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏459     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ هادی روحانی 18/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقایان کریمی و حاج شیخ اسدالله ربانی مازندرانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏


‏460     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید حسین مناقب 22/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقایان مسلمی و رضوانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏461     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام حاج شیخ علی آقا محمودی ـ در شیراز خطیب و مدرس است‏

‏24/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ آقایان سید منیرالدین، آقا شیخ حبیب الله و یوسفی شیرازیون‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏462     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی30/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏463     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقا شیخ محمد کفعمی خراسانی 30/جمادی الاول/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏464     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی قاسمی مهری ـ در شیرازهستند5/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی، اجازه از مرحومین آقای شیرازی و حکیم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلث‏

‏465     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید عبدالله معلم شوشتری 10/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏466     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید ابوطالب داودی شوشتری 10/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏467     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید میرزا حسن صالحی ـ در مشهد مدرس معتبری هستند‏

‏12/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی نقل از جمعی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏468     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین آیة اللهی 21/جمادی الثانی/90‏


معرّف:‏ اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏

‏469     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج محمد حسن طهیری 21/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای لواسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏470     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج میرزا ابوالقاسم آشتیانی 21/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏471     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام حاج شیخ علی سهرابی ـ در خمین 24/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای پسندیده، و نیز می شناسم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال تمام‏

‏ ‏

‏472     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ عباس عابدینی ـ تفت یزد 23/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای خاتمی و اجازه آقای شاهرودی‏

حدود اختیارات:‏ اخذ به مقدار معاش‏

‏ ‏

‏473     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ محمدعلی موحدی کرمانی 27/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای لواسانی نوشته اند معروف به خوبی است‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏474     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ ابوطالب اسلامی 27/جمادی الثانی/90‏

معرّف:‏ آقای متقی و آقای عالمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏475     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا شیخ عبدالصمد مینا 5/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمود قوچانی، آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیه و ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏476     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج آقا مجدالدین محلاتی 5/رجب/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، نصف‏

‏ ‏


‏477     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ علی اکبر حسنی 8/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای محفوظی از قم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏478     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ محمدرضا رحیمی اصفهانی 8/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای حاج شیخ عبدالجواد و آقای آقا شیخ ابوالفضل خونساری‏

حدود اختیارات: ‏حسبیه، ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏479     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقا شیخ علی انصاری8/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای سید محمدعلی روحانی، آقای آقا شیخ احمد منتظری، آقای حجت‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ایصال ثلثین‏

‏ ‏

‏480     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ جلال آیة اللهی یزدی 9/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای خاتمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏481     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید عبدالله ضیائی ـ آستانه اشرفیه 12/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای محمدی و آقای محفوظی از قم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ایصال نصف‏

‏ ‏

‏482     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم شریعتی بهبهانی 29/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای شیخ محمدحسن مدرس، سید نصرالله آیتی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏483     ‏گیرنده:‏ عمادالاعلام آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی 30/رجب/90‏

معرّف:‏ آقای حلیمی و آقای خاتمی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه، ثلثین‏

‏ ‏

‏484     ‏گیرنده:‏ عمادالاعلام آقای سید علی حسینی مدنی مهری 6/شعبان/90‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ احمد دشتی، اجازه آقای حکیم امضا شد‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار اعاشه و حسبیات‏

‏ ‏

‏485     ‏گیرنده:‏ عمادالاعلام سید ابوتراب حسینی افغانی ـ در قلعه لوشا...‏‎[32]‎‏ 10/شعبان/90‏


معرّف:‏ آقای سید عبدالحمید و آقای سید سجاد افغانیان‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ثلثین‏

‏ ‏

‏486     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ احمد حسین عالمی ـ در گرگان 10/شعبان/90‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ علی محمد آخوندی، محقق‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ثلثین‏

‏ ‏

‏487     ‏گیرنده:‏ الفاضل آقا شیخ عبدالزهرا ـ در اهواز است 10/شعبان/90‏

معرّف:‏ اجازه مرحوم آقای شاهرودی امضا شد‏

حدود اختیارات:‏ و مجاز در اخذ حقوق است‏

‏ ‏

‏488     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام شیخ علی شفقی طالقانی 13/شعبان/90‏

معرّف:‏ اجازه آقای خوانساری امضا شد‏

حدود اختیارات:‏ ...‏‎[33]‎

‏ ‏

‏489     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا محمد امامی کاشانی ـ در ایران 16/شعبان/90‏

معرّف:‏ آقای توسلی محلاتی، آقای آقا شیخ غلامرضا کنی‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏490     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام حاج سید علی توسلی افغانی ـ در ایران است 17/شعبان/90‏

معرّف:‏ آقای سجادی، آقای شیخ حیدرعلی مدرس‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏491     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام حاج سید اسماعیل مهری 27/شعبان/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی و آقا مرتضی مهری‏

حدود اختیارات:‏ مازاد را‏

‏ ‏

‏492     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج میرزا علی  کاتبی ـ در عراق 28/شعبان/90‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ ثلثان‏

‏ ‏

‏493     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید محمدکاظم صیام/90‏

معرّف:‏ اجازه آقای حکیم و آقای نجفی‏


حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏494     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام سید محمدباقر مدرسی ـ در یزد هستند 13/صیام/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ ثلثان‏

‏ ‏

‏495     ‏گیرنده:‏ آقای حاج محمدحسن ایمانیه شیرازی شهر شوال‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ وکیل در شیراز و حوالی‏

‏ ‏

‏496     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج میرزا حسن ثقفی 8/شوال/90‏

معرّف:‏ معروف است‏

حدود اختیارات:‏ نصف و حسبیه‏

‏ ‏

‏497     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین مؤمنی ـ دزفولی 13/شوال/90‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ ثلثین ایصال و حسبیه‏

‏ ‏

‏498     ‏گیرنده:‏ آقای حاج جواد آشوری 16/شوال/90‏

معرّف:‏ آقای جعفری اصفهانی‏

حدود اختیارات:‏ در آمل هستند و وکیل اینجانب در اخذ و ایصال هستند‏

‏ ‏

‏ ‏

‏499     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام شیخ محمدحسین بن شیخ مرتضی رُخ شاد کرمانی ـ در کراچی‏

‏22/شوال/90‏

معرّف:‏ آقای مدنی، آقای راستی‏

حدود اختیارات:‏ ...‏‎[34]‎

‏ ‏

‏500     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سید مرتضی حسینی مهری ـ در مهرو اطراف آن‏

‏6/ذی القعده/90‏

معرّف:‏ آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای متقی‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏


‏501     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج سیدابوالفضل تبریزی ـ خیابان باغ شاه تهران7/ذی القعده/90‏

معرّف:‏ آقای لواسانی‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏502     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام سید ابوالفضل کاظمی ـ در شهرری هستند ذی القعده/90‏

معرّف:‏ اجازه مرقوم آقای بروجردی و توثیق آقای خزعلی‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏503     ‏گیرنده:‏ سید الاعلام آقای سید احمد موسوی کاشانی ـ در کاشان هستند22/ذی القعده/90‏

معرّف:‏ آقای شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای مسلمی‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏504     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی 24/ذی القعده/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات و صرف ثلث‏

‏ ‏

‏505     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ محمد پاروی ـ در کهرلنگ7/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ اجازه آقای حکیم‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏506     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقا شیخ علی آقا خونساری 13/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلث‏

‏ ‏

‏507     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید علی آقا آتشی 13/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ آقایان اخوان مرعشی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلث‏

‏ ‏

‏508     ‏گیرنده:‏ آقای محمدی مهدی زمان ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ وکالت مرحوم آقای بروجردی‏

حدود اختیارات:‏ وکالت در کازرون، اخذ و ایصال و قبض رسید‏

‏ ‏

‏509     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای شیخ محمدرضا نجفی نیشابوری ـ در نیشابور15/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ امضای اجازه آقای شاهرودی‏


حدود اختیارات:‏ ...‏‎[35]‎

‏ ‏

‏510     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ کاظم ملک افضلی 21/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ امضا اجازه آقایان‏

حدود اختیارات:‏ ...‏

‏ ‏

‏511     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سیدابوطالب محمودی گلپایگانی ـ تهران، خیابان منیریه است‏

‏21/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ آقای فرید گلپایگانی‏

حدود اختیارات:‏ ثلث سهم و تمام سادات‏

‏ ‏

‏512     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام حاج شیخ محمدباقر محمدی (حاج آقا بزرگ) ـ در کنگاور هستند‏

‏22/ذی الحجه/90‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ ثلث و حسبیات‏

‏ ‏

‏513     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام حاج شیخ ابوالحسن شیرازی ـ در خراسان هستند(داماد آقا شیخ علی محمد)‏

‏19/محرم/91‏

معرّف:‏ آقای حکیمی و آقای مروارید خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏514     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج سید حسین جزائری شیرازی ـ در شیراز امام جماعت‏

‏24/محرم/91‏

معرّف:‏ آقای علوی شیرازی و آقای دستغیب‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلثین ایصال‏

‎ ‎‏515     ‏گیرنده:‏ عمادالاعلام شیخ عبدالرحیم دهقانی خطیب ـ در کازرون است24/محرم/91‏

معرّف:‏ آقای محجوب و آقای شب زنده دار‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلثین ایصال‏

‏ ‏

‏516     ‏گیرنده:‏ عمادالاعلام سید حسین ناصری زنجانی ـ در قم است 24/محرم/91‏

معرّف:‏ آقای منتظری، آقای علی احمدی میانجی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلثین ایصال‏


‏517     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم فیض گنابادی ـ درمشهد هستند(داماد مرحوم‏‎ ‎‏مقرر)‏

‏26/محرم/91‏

معرّف:‏ آقای آقا شیخ محمد سبزواری‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏518     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای حاج شیخ بیوک خاتمی زنجانی ـ امام جماعت در زنجان‏

‏4/صفر/91‏

معرّف:‏ آقای حاج سید احمد زنجانی، آقای شیخ موسی زنجانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، ثلثان‏

‏ ‏

‏519     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حبیب الله مهمان نواز ـ در نیشابور مدرس محترم‏

‏12/صفر/91‏

معرّف:‏ آقای انصاری خراسانی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏520     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام حاج شیخ جواد میبدی ـ در سنقر امام جماعت و مدرسه دارد‏

‏12/صفر/91‏

معرّف:‏ آقای آقا سید حسن طاهری و آقای خزعلی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‏ ‏

‏521     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام شیخ عبدالله باقری 19/صفر/91‏

معرّف:‏ اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد، موثِّق‏‎[36]‎‏ آقای یزدانی‏

حدود اختیارات: ‏حسبیات، ثلثین‏

‏ ‏

‏522     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی 23/ربیع الاول/91‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ حسبیات، نصف‏

‎ ‎‏523     ‏گیرنده:‏ عمادالاعلام آقای حاج شیخ مهدی واعظی سبزواری 3/ربیع الثانی/91‏

معرّف:‏ معروف هستند‏

حدود اختیارات:‏ اخذ سهم و ایصال دوثلث‏

‎ ‎‏524     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای آقا سید محمدصادق شریعتمداری 3/ربیع الثانی/91‏

معرّف:‏ معروف هستند‏


حدود اختیارات:‏ اجازه اخذ سهمین و ایصال دوثلث‏

‏ ‏

‏525     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا زاهدی ـ در دولاب، مسجد سرآسیاب دولاب،‏‎ ‎‏مسجد حجت7/رجب/91‏

معرّف:‏ آقای اشراقی و آقای غروی تهرانی و آقای لواسانی‏

حدود اختیارات:‏ سهم و ایصال دوثلث و حسبیات‏

‏ ‏

‏526     ‏گیرنده:‏ مروج الاحکام آقای سید محمدحسین ابطحی 21/شعبان/91‏

معرّف:‏ آقای مشکینی و بعض دیگر‏

حدود اختیارات:‏ به مقدار مصرف و ایصال زائد‏

‏ ‏

‏527     ‏گیرنده:‏ ثقة الاسلام آقای سید احمد احمدی مشهدی شهر صیام/91‏

معرّف:‏ آقای خلخالی‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ثلث‏

‏ ‏

‏528     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج سید جمال الدین ملایری ذی القعده/91‏

معرّف:‏ معروف، اجازه آقای شاهرودی امضا شد‏

حدود اختیارات:‏ حسبیه و ثلث‏

‏ ‏

‏529     ‏گیرنده:‏ جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی ـ در امریکا هستند ربیع الثانی/95‏

حدود اختیارات:‏ و مجاز در خمس از سهم‏

‏ ‏

‏530     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام جناب حاج محمدعلی نسابه ـ در داراب26/جمادی الاول/95‏

معرّف:‏ آقای حائری شیرازی و مکتوب آقای محلاتی‏

حدود اختیارات:‏ مجازند در اخذ و صرف نصف‏

‏ ‏

‏531     ‏گیرنده:‏ حجة الاسلام آقای حاج شیخ مصطفی حائری ـ دلیجان3/جمادی الثانی/98‏

معرّف:‏ آقای آقا نجفی مرعشی، آقای روحانی محلاتی‏

حدود اختیارات:‏ در اخذ و صرف در معاش و صرف نصف بقیه‏

‎ ‎

 • ـ بر اساس احکام فقهی و ادلّۀ شرعی، در عصر غیبت امام ـ علیه السلام ـ امور مربوط به اخذ وجوه شرعی و مصرف آنها در موارد مقرر می بایست به وسیلۀ فقیه جامع الشرایط انجام پذیرد. مصرف خودسرانۀ اینگونه وجوه بدون اذن فقیه مجاز نیست. بدین سبب از دیرباز فقیهان و مراجع تقلید کسانی را برای دریافت و تحویل وجوه شرعی و یا نظارت بر مصرف آن، بر اساس شناختی که از افراد واجد شرایط داشته و یا به موجب گواهی خبرگان عادل، بر می گزینند و به آنان اجازه نامۀ مکتوب و ممهور می دهند که در متن آن حدود اختیارات در محدوده امور حسبیه و وجوه شرعیه مشخص می باشد. امام خمینی نیز به عنوان یکی از مراجع بزرگ تقلید، اجازه نامه های متعددی را صادر کرده اند که آنچه تا کنون به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی رسیده است، در سیر تاریخی در همین مجموعه درج گردیده است.فهرست مفصّلی را که در این بخش آورده ایم، عین متن دفترچه ای است که بوسیلۀ امام خمینی و با خط ایشان در دوران اقامت در نجف اشرف ـ در مقطع 27 جمادی الثانی 1385 تا 3 جمادی الثانی 1398 ـ تنظیم گردیده است. این فهرست علاوه بر اینکه به عنوان یکی از آثار مکتوب باقیمانده از ایشان مورد توجه و استناد می باشد، حاکی از نظم و دقت امام خمینی در اینگونه امور است. عناوین و القاب افراد ودیگر مطالب مندرج در فهرست ـ به جز کلمات داخل کروشه ـ عبارتِ متن دستخط امام است. فهرستِ دستنویس در پنج ستون و به صورت افقی، شامل «ردیف»، «اسم گیرنده و شهرت»، «تاریخ صدور هجری قمری»، «معرف»، «حدود اختیارات» می باشد.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ آقای سید مصطفی خمینی.
 • ـ غُرّه: اول هر ماه.
 • ـ مراد، مرحوم آقای سید عبدالهادی شیرازی است.
 • ـ جمله ناتمام می باشد.
 • ـ عبارت امام خمینی ناتمام می باشد.
 • ـ نَجْل: فرزند.
 • ـ حدود اختیارات ذکر نشده است.
 • ـ در اینجا کلمه ای است که قرائت نشد.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ عبارت امام خمینی فاقد تاریخ است.
 • ـ در اینجا کلمه ای است که قرائت نشد.
 • ـ عبارت امام خمینی فاقد معرف است.
 • ـ عبارت امام خمینی به همین صورت است.
 • ـ آدرس گیرندۀ اجازه است.
 • ـ سَلخ: آخر هر ماه.
 • ـ تاریخ این اجازه: آخر/رجب/88 است.
 • ـ عبارت امام خمینی ناتمام مانده است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ عبارت ناتمام است.
 • ـ معرف و تاریخ ذکر نشده است.
 • ـ ظاهراً مقصود، مرجع شهیر آقای سید ابوالحسن اصفهانی است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ تاریخ و معرف ذکر نشده است.
 • ـ معرف ذکر نشده است.
 • ـ حدود اختیارات ذکر نشده است.
 • ـ ظاهراً چند ناحیۀ دیگر از افغانستان مکتوب شده است که قرائت نشد.
 • ـ حدود اختیارات ذکر نشده است.
 • ـ حدود اختیارات ذکر نشده است.
 • ـ حدود اختیارات ذکر نشده است.
 • ـ توثیق کننده.