سخنرانی
ویژگی های روز جهانی قدس
سخنرانی در جمع مردم (ویژگی های روز جهانی قدس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 م‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 22 رم‍ض‍ان‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 276

موضوع : ویژگی های روز جهانی قدس

زبان اثر : فارسی

مناسبت : روز جهانی قدس

حضار : ملت مسلمان ایران

سخنرانی در جمع مردم (ویژگی های روز جهانی قدس)

سخنرانی

‏زمان: 25 مرداد 1358 / 22 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ویژگیهای روز جهانی قدس‏

‏مناسبت: روز جهانی قدس‏

‏حضار: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

روز قدس، روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین

‏     ‏‏«روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته‏‎ ‎‏باشد. روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلۀ ملتهایی است که در زیر فشار‏‎ ‎‏ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین‏‎ ‎‏مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که‏‎ ‎‏بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند، و‏‎ ‎‏عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی‏‎ ‎‏دارند و با اسرائیل دوستی ـ در این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر‏‎ ‎‏کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود، باید‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همانطور که ایران قیام‏‎ ‎‏کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملتها قیام کنند و این‏‎ ‎‏جُرثومه های فساد را به زباله دانها بریزند. روز قدس روزی است که باید این دنباله روهای‏‎ ‎‏رژیم سابق در ایران، و آن توطئه چینهای رژیم فاسد و ابرقدرتها در سایر جاها خصوصاً‏‎ ‎‏در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس‏‎ ‎‏را نجات بدهیم؛ و برادران لبنانی را از این فشارها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام‏‎ ‎‏مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاوریم. روزی است که باید جامعۀ مسلمین‏

‏همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها و به این تُفاله هایی که مانده است از‏‎ ‎‏آنها ـ چه در ایران و چه در سایر جاها.‏

هشدار به روشنفکران امریکایی مسلک

‏     ‏‏روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با امریکا و عمال‏‎ ‎‏امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب‏‎ ‎‏خواهید شد! ما به آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از‏‎ ‎‏شیطنت بردارند و اگر دست برندارند، کلمۀ آخر را خواهیم گفت و خواهیم به آنها‏‎ ‎‏فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر امریکا نمی تواند به اینجا‏‎ ‎‏حکومت کند، و دیگر سایر ابرقدرتها نمی توانند در این مملکت حکومت کنند. روز‏‎ ‎‏قدس روزی است که باید به همۀ ابرقدرتها هشدار داد که باید دست خود را از روی‏‎ ‎‏مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. ‏

روز قدس؛ روز احیای اسلام

‏     ‏‏اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد می کند و برادرهای ما‏‎ ‎‏را در جنوب لبنان به آتش می کشد، باید بداند که دیگر اربابهای او رنگی ندارند در دنیا،‏‎ ‎‏و باید انزوا اختیار کنند؛ طمعها را از ایران باید قطع کنند، دستهای آنها باید از همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلامی قطع شود؛ عمال آن در همۀ ممالک اسلامی باید کنار بروند. روز قدس‏‎ ‎‏روز اعلام یک چنین مطلبی است. اعلام این است به شیاطینی که ملتهای اسلام را‏‎ ‎‏می خواهند کنار بگذارند، و ابرقدرتها را به میدان بیاورند. روز قدس روزی است که قطع‏‎ ‎‏آمال آنها را بکند؛ و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمانها. ‏

‏     روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا‏‎ ‎‏بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به‏‎ ‎‏همۀ ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطرۀ شما، به واسطۀ عمال خبیث‏‎ ‎‏شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین بهوش بیایند،‏

‏باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند؛ قدرتهای مادی، قدرتهای معنوی. مسلمین که‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت هستند و پشتوانۀ خدایی دارند و اسلام پشتوانۀ آنهاست و ایمان‏‎ ‎‏پشتوانۀ آنهاست از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد،‏‎ ‎‏دشمنهای بسیار، قیام کردیم و ابرقدرتها را شکست دادیم. و کسی گمان نکند که دیگر‏‎ ‎‏بعضی از این قشرهای فاسد، بعضی از این چپ روهای امریکایی یا غیر امریکایی، بتوانند‏‎ ‎‏در این مملکت اظهار وجود کنند. آن روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، در ظرف‏‎ ‎‏چند ساعت تمام آنها به زباله دانهای فنا خواهند ریخته شد. ملت بزرگ ما دیگر از این‏‎ ‎‏حرکات مذبوحانه نخواهد ترسید. و حرکات اسرائیل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطین‏‎ ‎‏همین حرکات مذبوحانه است. حرکاتی است که اواخر امر، اشخاص فاسد می کنند‏‎ ‎‏ـ چنانچه شاه ما، شاه مخلوع ایران این حرکات را کرد، و منتهی به فنا شد.‏

شکست ناپذیری اسلام

‏     ‏‏دولتهای عالَم بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و تعالیم قرآن بر همۀ‏‎ ‎‏ممالک باید غلبه کند. دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست؛ و باید در همۀ اقطارْ‏‎ ‎‏اسلام پیشروی کند. روز قدس، اعلام یک چنین مطلبی است، اعلام به این است که‏‎ ‎‏مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همۀ اقطار عالَم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست،‏‎ ‎‏روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در‏‎ ‎‏سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر‏‎ ‎‏آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند.‏

‏     من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، و روزی است که باید ما تمام‏‎ ‎‏قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج‏‎ ‎‏شوند، و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا‏‎ ‎‏ایستاده ایم، و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند، و مسلمین‏‎ ‎‏نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشان دخالت کنند. در روز قدس، ملتها باید به‏

‏حکومتهایی که خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید‏‎ ‎‏چه اشخاصی و چه رژیمهایی با توطئه گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام‏‎ ‎‏مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند، و موافق با اسرائیل. و آنهایی‏‎ ‎‏که شرکت کردند، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام ـ که در رأس‏‎ ‎‏آنها امریکا و اسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و باطل است.‏

‏     من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را بر همۀ قشرهای عالَم؛‏‎ ‎‏بر همۀ مستکبرین، مستضعفین را غلبه بدهد. و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که‏‎ ‎‏برادرهای ما را در فلسطین، در جنوب لبنان و در لبنان، و در هر جایی از عالَم که هستند،‏‎ ‎‏از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات بدهد.‏

‏والسلام علی رسول الله و علی أئمة المسلمین‏

‎ ‎