سخنرانی
انسجام ملت های مستضعف در مقابل قدرت ها ـ رشد آگاهی ملت در مقابل توطئه ها
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت ـ لزوم هوشیاری ملت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 ش‍ه‍ری‍ور ‭1360

زمان (قمری) : 2 ذی القعده ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 145

موضوع : انسجام ملت های مستضعف در مقابل قدرت ها ـ رشد آگاهی ملت در مقابل توطئه ها

زبان اثر : فارسی

مناسبت : شهادت محمد علی رجایی (رئیس جمهور) و محمد جواد باهنر (نخست وزیر)

حضار : اقشار مختلف مردم، مسلمانان سازمان امامیه پاکستان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت ـ لزوم هوشیاری ملت)

سخنرانی 

‏زمان: 10 شهریور 1360 / 2 ذی القعده 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیّۀ جماران‏

‏موضوع: انسجام ملت های مستضعف در مقابل قدرتها ـ رشد آگاهی ملت در مقابل توطئه ها‏

‏مناسبت: شهادت محمدعلی رجایی (رئیس جمهور) و محمدجواد باهنر (نخست وزیر)‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم، مسلمانان سازمان امامیۀ پاکستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انسجام مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل قدرتها

‏     ‏‏من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی که مخالفین اسلام‏‎ ‎‏برای اسلام می خواهند پیش بیاورند هشدار می دهم که باید هر چه این قضایا و این‏‎ ‎‏خرابکاریها حجمش زیاد می شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از‏‎ ‎‏ممالک مستضعف بهره برداری می کردند و می کنند احساس خطر کرده اند و چون که‏‎ ‎‏ایران را احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای‏‎ ‎‏خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام‏‎ ‎‏برادرهای ما در همۀ اقطار عالم ـ که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی‏‎ ‎‏اینجا آمده اند ـ تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر‏‎ ‎‏خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطۀ بُروز مخالفت با همۀ ابرقدرتها ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ آسیب ببیند، اسلام تا سالهای طولانی منزوی خواهد شد. و چون همۀ‏‎ ‎‏برادرهای ایمانی ما، در همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم‏‎ ‎‏و در آن عالم مفید و تنها پایگاه می دانند، توجه کنند به اینکه تمام قدرتهای عالم چه در‏‎ ‎‏سطح تبلیغاتی و چه در سطح خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته اند‏‎ ‎‏که این نقطه ای که از اینجا شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان شرقی و غربی، این‏

‏را در همین جا خفه کنند و نگذارند جاهای دیگر توجه به اینجا داشته باشد. از خوف‏‎ ‎‏اینکه همان طور که در ایران دستشان قطع شد از سلطه های همه جانبه و از ذخایر ایران، در‏‎ ‎‏جاهای دیگر هم بشود.‏

‏     همان طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب اسلامی در ایران از این‏‎ ‎‏خوفی که دارند، باید همۀ برادران اسلامی ما در هر جا که هستند و در هر کشوری که‏‎ ‎‏هستند، بلکه تمام مستضعفان جهان که در زیر سلطۀ قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ‏‎ ‎‏نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب شده اند باید تمام آنها متوجه باشند و توجه به این معنا‏‎ ‎‏داشته باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را حفظ کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ این نقطه ای‏‎ ‎‏که از اینجا شروع شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر این‏‎ ‎‏نقطه ـ خدای نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست بخورد، شکست همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر‏‎ ‎‏این قدرتی که از ناحیۀ خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام قدرتهای‏‎ ‎‏مجهز بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع‏‎ ‎‏بکند، اگر این محفوظ بماند امید این است که این مطلب در همۀ ممالک اسلامی و در‏‎ ‎‏همه جایی که مستضعفین جهان تحت سلطۀ مستکبرین بودند، در همه جا این مسئله انجام‏‎ ‎‏بگیرد.‏

وابسته نبودن انقلاب اسلامی به قدرت و گروه خاصی

‏     ‏‏در ایران چنانچه بینندگان خارج و داخل توجه کنند، ایران یک کاری انجام داد که در‏‎ ‎‏تاریخ نظیر ندارد. تمام انقلاباتی که واقع شده است یک وابستگی به شرق و غرب داشته‏‎ ‎‏است و تمام انقلاباتی که واقع شده است در بین راه مشکلات بسیار بزرگ داشته اند و‏‎ ‎‏دارند، لکن انقلاب ایران، انقلاب غیر وابسته است؛ یک انقلاب دولتی نیست، یک‏‎ ‎‏انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملّی است، لکن بر اساس‏‎ ‎‏اسلام. انقلاب، اسلامی است، نظیر انقلاباتی که در طول تاریخ به دست انبیا انجام‏

‏می گرفت که وابستگی در کار نبود، الاّ یک وابستگی و آن وابستگی به مبدأ وحی و‏‎ ‎‏وابستگی به خدای تبارک و تعالی.‏

‏     ایران از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب که شالودۀ انقلاب ریخته می شد،‏‎ ‎‏مسیر، مسیر انبیا بوده، مسیر، مسیر راه مستقیم نه شرقی و نه غربی بود و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏بود و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است و هرچه امور ناگوار، بلکه هرچه‏‎ ‎‏چیزهایی که تلخ است در ذایقه ها واقع می شود، این مسیر اسلامی محفوظ است و این‏‎ ‎‏مسیر به جلو می رود و قدرتمندتر به جلو می رود. و هر وقت احتمال این داده می شود که‏‎ ‎‏در بین ملت یک ضعف و فتوری حاصل شده باشد خدای تبارک و تعالی یک مسئله ای‏‎ ‎‏پیش می آورد و یک امری را به خواست خودش ایجاد می کند که ملت را بیدارتر و قویتر‏‎ ‎‏و منسجم تر می کند.‏

رشد تعهد و بیداری ملت در مقابل ترورها

‏     ‏‏البته این قضایایی که واقع شده است در طول این انقلاب و خصوصاً، این ماههای‏‎ ‎‏آخر، این قضایا برای ما ناگوار و برای ملت ما سوگ آور است؛ برای اینکه اشخاصی که ما‏‎ ‎‏از دست می دهیم هر یک از آنها یک ذخایری است و یک ذخیره ای است برای کشور‏‎ ‎‏ما و برای اسلام ما. هر یک اینها، مردانی هستند که بتنهایی نظیر یک جمعیت هستند،‏‎ ‎‏متعهد و متوجه به خدا. اینها که در آن هفتم تیر شهید شدند و اینها که در این زمان اخیر‏‎ ‎‏شهید شدند اینها هر کدام برای ملت ما بسیار ارزنده بودند و خدمتگزارانی بودند که هر‏‎ ‎‏کدام آنها یک جمعیت بودند و متعهد بودند و به اسلام معتقد بودند.‏

‏     لکن در عین حال هر یک از آنها که از بین رفت، چه فردی و چه اجتماعی، ملت ما‏‎ ‎‏قویتر شد و انسجام ملت بیشتر شد و بیداری آنها زیادتر شد و اطلاع آنها بر مقاصد شوم‏‎ ‎‏آن قدرتهای بزرگ و مقاصد شوم این انگلهایی که برای آنها کار می کنند بیشتر واضح‏‎ ‎‏شد.‏

‏     آنهایی که دعوی خدمت به خلق می کردند و فدایی بودند و مجاهد برای خلق، ملت‏

‏ما دید که اینها یک جنایتکارانی هستند که بر ضد خلق هستند، به نفع قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏تاکنون کار کرده اند و لهذا، می بینیم که بعض سران اینها وقتی که محکوم به مرگ‏‎ ‎‏می شوند در رژیم سابق، قدرتهای بزرگ جلوگیری از مرگ آنها می کنند و وقتی که در‏‎ ‎‏اینجا شکست می خورند و به خارج فرار می کنند، دولتها و ابر قدرتها و دستگاههای‏‎ ‎‏تبلیغاتی همه جانبۀ عالم از آنها حمایت می کنند و بر ضد ایران آن ها را ترویج می کنند و‏‎ ‎‏از آنها نگهداری می کنند. و این به ملت ما درست روشن کرد که اینهایی که ادعای این‏‎ ‎‏می کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاریهای ایران و برای استقلال ایران‏‎ ‎‏می خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آنها در بین راه باز‏‎ ‎‏شد و همۀ صحبتهایی که تا کنون کرده بودند، خود آنها به دست خودشان بر باد دادند. و‏‎ ‎‏تمام ادعاهایی که در سالهای طولانی و اخیراً بیشتر می کردند خودشان آن ادعاها را باطل‏‎ ‎‏کردند و وسیلۀ این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملت دیگر نه آبرویی‏‎ ‎‏دارند و نه حیثیت. و هر چه که تبلیغات خارجی برای ترویج آنها زیادتر می شود، آبروی‏‎ ‎‏آنها بیشتر ریخته می شود و هرچه خرابکاری می کنند در داخل کشور و عزیزان این ملت‏‎ ‎‏را ترور می کنند یا آتش می زنند یا خراب می کنند سقف ها را بر روی آنها، مشت آنها‏‎ ‎‏پیش ملت ما بازتر می شود و ملت ما آگاهتر می شود.‏

‏     ملت ما یک ملت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد از تبلیغات سوئی‏‎ ‎‏که در همۀ کشورهای خارجی و مخالف با اسلام انجام می گیرد در این ملت اثر بکند. و‏‎ ‎‏من امیدوارم که در ملتهای دیگر هم این تبلیغات سوء اثر نکند و این بوقهایی که بر ضد‏‎ ‎‏کشور ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس اینکه مبادا این انقلاب به‏‎ ‎‏جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا افتاده اند، من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند و‏‎ ‎‏نگذارند اسلام به آن معنایی که هست، به آن معنای «لاشرقیه ولاغربیه» در جاهای دیگر‏‎ ‎‏هم پیاده بشود. و لهذا، ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع‏‎ ‎‏اسلام دفاع می کند و چنانچه، هرکس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری‏

‏جز اینکه منسجمتر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همان طوری که در صدر‏‎ ‎‏اسلام اگر آن اشخاص متعهد کشته می شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می شدند و به‏‎ ‎‏پیش می رفتند و ملت ما از باب اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا‏‎ ‎‏کرده است و در راه خدا به پیش می رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد‏‎ ‎‏می شود، آنها از این امور بری هستند. و ان شاءالله تعالی، تمام این کثافتکاریها و‏‎ ‎‏خرابکاریهایی که در ایران می شود، به دست خود مردم و ملت با ترتیب قانونی اینها از‏‎ ‎‏بین خواهند رفت. ‏

رعایت موازین اسلامی ـ قانونی با اسرا و زندانیان 

‏     ‏‏و من یک کلمه می خواهم عرض کنم و آن اینکه به تمام محاکمی که هستند و تمام‏‎ ‎‏دست اندرکارانی که هستند این مطلب را توجه بدهم که مبادا یک وقت این طور‏‎ ‎‏شرارتهایی که در ایران می شود مثل یک همچو قصۀ ناگواری که برای ما پیش آمد و دو‏‎ ‎‏نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت،‏‎[1]‎‏ مبادا یک وقت کنترل‏‎ ‎‏خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند.‏‎ ‎‏مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون‏‎ ‎‏دقت، بدون توجه یک وقت افرادی را بگیرند که ـ خدای نخواسته ـ گناهکار نبوده اند و‏‎ ‎‏گرفتار شده اند.‏

‏     اسلام و مسلمین باید، مسلمین باید همان طوری که در اسلام هست با تأنی، با طمأنینه،‏‎ ‎‏بدون اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار‏‎ ‎‏خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی اقتضا می کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت‏‎ ‎‏و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند و به طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر‏‎ ‎‏موازین اسلامی با آنها عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که‏‎ ‎‏با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند. با زندانیان رفتار‏

‏خوب می کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب می کردند و می کنند و بیشتر کنند. و‏‎ ‎‏محاکم با قدرت هرچه تمامتر به کار خودشان ادامه بدهند. و مردم و ملت با قدرت تمام،‏‎ ‎‏و هرچه بیشتر توجه کنند و به این کسانی که توطئه گر هستند توجه کنند و به محاکم صالحه‏‎ ‎‏و به مقامات انتظامی اطلاع بدهند. آنها هم با موازین قانونی و اسلامی عمل بکنند و‏‎ ‎‏مفسدین را به جزای خودشان برسانند و کسانی که بیگناه هستند از حبس خارج بکنند و‏‎ ‎‏علی ایّ حال، رفتارها، رفتارهای اسلامی باشد. جمهوری، جمهوری اسلامی است،‏‎ ‎‏رفتارها حتی با کسانی که قاتل شناخته شدند، رفتار اسلامی باشد و لو اینکه با شدت عمل‏‎ ‎‏و شدت دید آنها را به جزای خودشان برسانند، اما فقط همان رساندن به جزا باشد و‏‎ ‎‏تعدی زیادتر نشود.‏

‏     من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی عنایت خودش را بر این ملتی که مظلوم بوده‏‎ ‎‏است در طول تاریخ و می خواهد از زیر بار ظلم و ستم خارج بشود و می خواهد از زیر بار‏‎ ‎‏ستم ابرقدرتها خارج بشود و مورد هجمۀ ابرقدرتها و انگلهای دیگر هستند، خداوند آنها‏‎ ‎‏را از شرّ دشمنان و دشمنان بشریت و اسلام نجات بدهد. همه را موفق کند و همۀ مسلمین‏‎ ‎‏را موفق کند که به احکام اسلام مو به مو عمل کنند و مخالفین اسلام را از صحنه بیرون‏‎ ‎‏کنند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ شهید محمد جواد باهنر و شهید محمد علی رجایی.