برای امام مصاحبت کسانی که احساس می‏ کردند از دیگران باتقواترند جالب‏ تر بود و بودن با این افراد ایشان را خوشحال‏ تر می‏ کرد. در ابتدا با دید منصفانه به افراد نگاه می‏ کردند؛ گویی فردی درستکار و معتقد است، مگر خلافش ثابت می‏ شد. اما در مواردی که می‏ خواستند به کسی حکمی بدهند یا کسی را برای سمتی انتخاب کنند،  دقت زیادی می‏ کردند. سؤال و تفحص می ‏کردند تا شایستگی آن فرد برای احراز آن مقام برایشان ثابت شود.

منبع: پا به پای آفتاب،  ج 1،  ص 279.


. انتهای پیام /*