برای اینجانب و برخی از دوستان دیگر که صبح ها، اول وقت خدمت امام می ‏‏رسیدیم مسلّم بود که ایشان سر ساعت هشت و دو سه دقیقه – یعنی پس از این که خلاصۀ اخبار را گوش می‏‏ کردند – زنگ می ‏‏زدند و ما برای گزارش کارها و انجام وظایفی که داشتیم خدمتشان می‏‏ رسیدیم، به طوری که اگر یک روز این وقت به هشت و پنج دقیقه می ‏‏رسید، می‏‏ فهمیدیم که اتّفاق تازه ‏ای افتاده و وضع و حال ایشان مناسب نیست و یا کسی نزدشان رفته و مانع زنگ زدن ایشان گشته است، به همین جهت، خودمان به اتاق می‏ رفتیم و همان طور که حدس زده بودیم...

منبع: مجله حوزه،  ش 38 و 37، ص 63.

. انتهای پیام /*