مجله کودک 79 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 79 صفحه 5

پگاه جعفری،10 ساله مهیار فهمی، کلاس دوم، از تهران نیلوفر عارفی، 12 ساله و فاطمه سکاکی 6 ساله لطیفه زیرسیگاری روز پرخاطره دوستان دوست دو مرد روی نیمکت پارکی نشسته بودند. یکی از آن دو سیگار می­کشید و مرتّب خاکستر سیگارش را روی دیگری می­ریخت. مرد سیگاری پرسید: «ببخشید اسم شما چیست؟» دومی گفت: مخلص شما، زیر سیگاری! پسری بود به اسم حمید، حمید پسری شیطان بود و در تابستان حسابی خوش می­گذراند. اوّل مهر فرارسید و حمید به مدرسه رفت. چند روز بعد با یکی ازهمکلاسهایش دوست شد. روزی حمید و دوستش رفتند فوتبال و درسشان را نخواندند. حمید دروازه­بان بود و دوستش شوت می­زد. اوّلین ضربه را به توپ زد و حمید دوید تا توپ را بگیرد امّا پایش به تخته سنگ بزرگی خوردوبه زمین افتاد. حمید پایش کمی دردگرفت، یادش افتاد که مادرش به اوگفته بود به اتاقت برو و درست را بخوان. فهمید که این اتفّاق حقّش بوده. ماجرا رابرای دوستش تعریف کرد و بعد هر دو تصمیم گرفتند درسشان را خوب بخوانند، بعد به بازی ادامه دهند. آن دوبه خانه­شان رفتندودرسشان را حدود یک ساعت تمام­خوب خواندند. بعد مادرانشان به آنها اجازه دادند به بازی بروند. آن روز آنها بازی کردند و با نتیجۀ پنج­برپنج به خانه برگشتند. آن روز برای آنها روز پرخاطره­ای بود. اردبیل: وحید بهرام­پور10 ساله ، نیلوفر نمازی. مازندران: مهدی نور آذر 12 ساله، سپهر نور آذر 11 ساله، فاطمه رحمانی 7 ساله، فرنگیس رمضانی 8 ساله. گرگان: مطهره یوسفی 11 ساله ، کامیار مولودی، قم : فریده روحی­نژاد 11 ساله، هادی ایزدی تبار 4 ساله. تهران: نگار نجفی7ساله، زهرا سیاوش شاه عنایتی 9 ساله، فاطمه سکاکی6 ساله، مصطفی جمال امیدی 12 ساله، سانیا وثوقی 10 ساله.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 79صفحه 5