مجله نوجوان 40 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 10

دوست امام و قرآن قرآن شریف با آنکه جامع همه معارف و حقایق اسماء و صفات است و هیچ کتابی آسمانی و غیر آن مثل آن معرفی ذات و صفات حق تعالی را ننموده و همین طور جامع اخلاق و دعوت به مبدا و معاد و زهد و ترک دنیا و رفض طبیعت و سبکبار شدن از عالم ماده و رهسپار شدن به سرمنزل حقیقت است به طوری که مثل آن متصور نیست. مع ذلک چون سایر کتب مصنفه متشمل نشده بر ابوابی و فصولی و مقدمه و خاتمه و این از قدرت کامله منشیء آن است که محتاج به این وسایل و و سایط در القای غرض خود نبوده و از این جهت می بینیم که گاهی با نصف سطر، برهانی را که حکما با چندین مقدمات باید بیان کنند به صورت غیرشبیه به برهان می فرماید. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 62 چشمهای دریایی صبح زود از خانه بیرون آمد آفتاب توی کوچه های فرسوده و ناهموار قم پهن شده بود. با دیدن آن همه اعلامیه که بر در و دیوار شهر چسبانده بودند، ابروهای پرپشتش را از خشم در هم کشید. احساس کرد که خون به صورتش دویده است. رژیم شاه در آن اعلامیه ها به امام توهین کرده بود. مرد، لحظه ای از فکر امام بیرون نمی آمد نمی دانست امام با دیدن اعلامیه ها چه خواهد کرد با خود کرد: حتما امام خیلی نگران و ناراحت است. وقتی به خود آمد، خودش را روبروی خانه امام دید. در زد و منتظر ماند. اول صدای سرفه ای آمد و بعد قدمهایی را از پشت در شنید. آقای صانعی، یکی از شاگردان امام، در خانه را باز کرد. مرد سلام کرد و آرام گفت: با امام کار دارم. آقای صانعی پیش امام رفت و چند لحظه بعد برگشت. مرد پرسید: امام اعلامیه ها را دیده است؟ آقای صانعی بدون آ«که چیزی بگوید سر تکان داد و به او فهماند که امام آنها را دیده است. مرد با چشمهای نگران وارد اتاق امام شد اصلا باور نمی کرد امام عینک بر چشم پشت میز کوچکش نشسته بود و در اطرافش کتابهای زیادی چیده شده بود. با تعجب کنار امام نشست از آن همه آرامش امام حیرت کرده بود چند لحظه ای نتوانست چیزی بگوید و در چشمهای دریایی امام محو شد. ناصر نادری

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 10