مجله نوجوان 40 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 40 صفحه 27

بود و صدای ساز و آواز فضا را گرفته بود تا اینکه بالاخره یکی از نگهبانان که از وجود بیژن در کاخ آگاه شده بود خبرش را به گوش افراسیاب سالار توران رساند شاه توران که نمی توانست باور کند دخترش چنین کاری کرده باشد سخت آشفته شد و از شدت خشم از هوش رف. جهانجوی کرد از جهاندار یاد تو گفتی که بید است هنگام باد زدیده به رخ خون مژگان برفت برآشفت و این داستان باز گفت اگر تاج دارد بد اختر بود وقتی که افراسیاب به هوش آمد سالار قراخان را به خویش فراخواند و به او گفت در کار این دختر خیره سر و ناپاک چه کنم؟ چنین داد پاسخ قراخان به شاه که در کار، هشیارتر کن نگاه اگر هست خود جای گفتار نیست ولیکن شنیدن چو دیدار نیست از روی خشم تصمیم مگیر و بدان که شنیده ها با دیده ها فرق دارند کسی را به سرای منیژه بفرست تا از درستی این خبر آگاه شوی. افراسیاب که بدنش مثل بید می لرزید برادرش گرسیوز را فرا خواند و به او گفت به کاخ منیژه برو و اگر آن جوان ایرانی را در آنجا دیدی دست و پایش را ببند و او را با خود به اینجا بیاور. گرسیوز نیز با سپاهیانش به طرف کاخ منیژه تاختند و آنجا را محاصره کردند از داخل کاخ نغمه چنگ و رباب به گوش می رسید و صدای شادی و هلهله همه جا را فرا گرفته بود. گرسیوز که خشم سراسر وجودش را فراگرفته بود در کاخ را شکست و به سرای منیژه وارد شد. ز در چون به بیژن برافکند چشم بجوشید خونش برو برز خشم خروشید گرسیوز آنگه به درد که ای خویش نشناس ناپاک مرد فتاد به چنگال شیر ژیان کجا برد خواهی تو جان زین میان گرسیوز با دیدن بیژن در کنار منیژه سخت برآشفت و با تندی به بیژن گفت ای مرد ناپاک بدان که زمان مرگ فرا رسیده و از چنگ من جان سالم بدر نخواهی برد. بپیچید بر خویشتن بیژنا که چون رزم سازم برهنه تنا به گیتی رزم نبینم همی یاز کس جز ایزد مرا نیست فریاد رس بیژن که ن سلاحی برای جنگ داشت و نه سپری برای دفاع با دیدن گرسیوز و سپاهیانش از پایان کار خور بیمناک شد و به خود پیچید. آیا او می تواند خودش را از چنگال گرسیوز و سپاهیانش نجات دهد؟ آیا افراسیاب به او رحم می کند؟ ادامه ماجرا را در هفته آینده برایتان می گویم. ادامه دارد...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 40صفحه 27