مجله نوجوان 93 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 24

حرص مال حبیب بابایی خرده تاریخ یکی از صفات مشهور آغامحمدقان قاجار به غیر از خونریزی و خشونت ، علاقه بسیار زیاد وی به جمع آوری مال و ثروت بود . به طوری که دستور داده بود جواهرات نادرشاه افشار را که نادر از هند با خود آورده بود و آغامحمد آن ها را با شکنجه فراوان از آخرین پادشاه سلسله افشاریه گرفته بود ، روی رختخواب وی بریزند تا هنگام شب روی آن جواهرات بخابد و غلت بزند . حکایت می کنند که روزی حکم به بریدن گوش مرد فقیری داد . مرد بیچاره با دادن رشوه به جلّاد او را راضی کرد تا به جای بریدن کامل گوش ، تنها قسمتی از آن را ببرد . این خبر به گوش آغامحمدخان رسید . آن را احضار کرد و به او گفت : « بدبخت ! اگر آن رشوه را به خودم می دادی ، حکم را باطل می کردم . » شاه از خودراضی زمانی که ناصرالدین شاه قاجار برای زیارت اماکن مذهبی به عراق سفر کرده بود در راه به تماشای طاق کسری رفت . هنگامی که در وسط خرابه های این قصر ساسانی ایستاده بود ، از همراهان خود پرسید که به نظر آن ها او عادل تر است یا انوشیروان اطرافیان حسابی دستپاچه شدند . چون اگر به شاه می گفتند که او از انوشیروان عادل تر است ، شاه آن ها را به چاپلوسی و دروغ گویی متهم می کرد و اگر جواب منفی می دادند ، ممکن بود خشمگین شود . در نتیجه سکوت کردند ، اما خود شاه جواب داد : من خیلی از انوشیروان عادلترم ! درباریان همه فریاد زدند : بله قربان ، بله قربان . . . . . . . . . . . شاه گفت : شماها بدون این که منتظر باشید تا من دلایلم را بگویم ، حرفم را تأیید کردید . حالا من دلایلم را به شما می گویم . انوشیروان وزیر معروفی همچون بزرگمهر داشت که هر وقت پادشاه از جاده عدل و انصاف دور می شد ، به او تذکر می دا . اما وزیر من شماها هستید که همیشه می کوشید تا مرا از راه عدالت و درستی منحرف کنید . اما من همچنان انسان عادلی هستم . پس از انوشیروان عادلترم !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 24