مجله نوجوان 147 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 147 صفحه 4

محسن وطنی گوشت برادر مردۀ­تان را نخورید همۀ ما می­دانیم که غیبت جزو گناهان کبیره است امّا اگر می­دانستیم یا درک می­کردیم که غیبت به راستی چقدر زشت و کریه و متعفّن است آیا باز هم به همین راحتی پشت سر دیگران حرف می­زدیم؟ تعبیرقرآن دربارۀ غیبت ما در این جهان دید بسیار محدودی داریم و چشمهای دنیایی ما قادر نیست حقیقت هر عملی را به طور کامل ببیند. به همین خاطر ما نه زیبایی خوبیها را به درستی می­توانیم ببینیم و نه زشتی بدیها را آن اندازه که زشت است می­توانیم درک کنیم به همین خاطر خداوند در قرآن با آوردن مثالهای مختلف حقایق اعمال خوب و بد را برای انسان بیان فرموده است. مثلاً غیبت کردن پشت سر دیگران را خوردن گوشت برادر مرده معرفی کرده است و می­فرماید: «غیبت دیگران را نکنید آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده­اش را بخورد؟ شما از این کار بدتان می­آید؟ غیبت کردن دقیقاً به همین اندازه ناپسند است و غیرقابل تحمّل است و اگر کسی بتواند زشتی آن را درک کند به هیچ وجه زبان به غیبت از دیگران باز نمی­کند. آثار بد غیبت در جامعه زشتی غیبت به خاطر این است که آثار بسیار بدی به همراه دارد و تمام جامعه را فاسد می­کند. اولین فساد غیبت این است که آبروی آدم دیگری را می­ریزد. هیچ کس دوست ندارد دیگران از عیب او آگاه شوند. خداوند ستّار العیوب است و عیب هرکس را از دیگران می­پوشاند پس دلیلی ندارد که آدم عیب دیگران را بازگو کند و آبروی دیگران را بریزد. دومین مفسدۀ غیبت این است که بدیها را زیاد می­کند. شما اگر یک شمع را جلوی آینه بگذارید نورش دو برابر می­شودو اگر شمع را بین دو آینه بگذارید نورش چهار برابر می­شود و بدیها هم اگر جلوی آینه باشند دو چندان می­شوند و اگر بین دو آینه قرار بگیرند ممکن است هزاران بار تکثیر شوند و دنیا پر از بدی شود. گفتن عیب دیگران در حقیقت آینه جلوی زشتی گذاشتن است و بدیها را تکثیر می­کند. گفتن بدی تکرار بدی است و بدی با گفتن فراوانتر و فراوانتر می­شود. سومین عیب غیبت این است که باعث از بین رفتن قبح گناه می­شود. اصلاً اعتراف به گناه هم یک جور غیبت است و گناه دارد. آدم حتّی پشت سر خودش هم حق ندارد غیبت کند .غیبت علاوه بر اینها که ما گفتیم هزاران هزار مفسدۀ دیگر هم دارد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 4