مجله نوجوان 184 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 34

مرغ عشق پروین دولت آبادی مرغ رنگین بال من ، ای مرغ عشق مرغ دست آموز بودن محنتیست در قفس سر میدهی آواز را بایدم روی از قفس برتافتن می زنی منقار بر سیم قفس دانه با منقار برچیدن ز خاک باز گویی حسرت پرواز را روزی روزانه خود یافتن آب و دانه هست اما ای دریغ برگ گل بردن به سوی آشیان عرصه پرواز تنگ آمد مرا همنفس ، دمساز و یاری داشتن گر چه میخوانم سرود سر خوشی بال بگشودن به روی پهندشت راستی از خویش ننگ آید مرا آبخور از چشمه ساری داشتن ای خوشا آواز و پروازه ای دراز مرغ من ، ای مرغ رنگین بال عشق زیر بال و پر گرفتن آسمان هستی آزاده حرفی دیگر است رفتن و رفتن به صحرا های نور لانه ای هر چند تنگ و بیثبات راه جستن بر فراخای جهان از چنین زرین قفسها برتر است

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 34