مجله نوجوان 222 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 30

شته­های شما آخرین انشا آخرین جلسة درس انشا و آیین نگارش بود. از دانش آموزان کلاس خواستم تا مطلبی دربارة روزهای پایانی سال تحصیلی بنویسند. و آنها هم احساس خود را روی کاغذ نوشتند. برخی نظرها و احساسات مشترک بود. بعضیها هم چیزهای جالبی نوشتند و من هم به سلیقة خود چند مطلب را انتخاب کردم و برای مجلة دوست فرستادم تا نوشته های آخرین روز سال تحصیلی دانش آموزانی را که از سال آینده به دبیرستان میروند، دوستان دیگرشان در سراسر کشور بخوانند. شهلاپور مصطفی دبیر ادبیات فارسی مدرسة راهنمایی گشتاسب حدیث دستواره: موضوع: اکنون که روزهای پایان سال تحصیلی را سپری می کنیم، دوست دارم... تمام بچه هایی که باهم به دلیلهایی قهر بودند، با هم آشتی کنند، کینه ها را دور بریزند و مثل یک هم کلاسی روابط خود را ادامه دهند و در ادامه تمام بچه های سال سوم که راهی دبیرستان هستند، در امتحانات پیروز شوند و بتوانند پرچم سفیدی که در وسط آن عدد 7 است را بالا ببرند و تابستان خوب و خوشی مثل تابستان پارسال را دوباره تجربه کنند. نیره سلطان مرادی: اکنون که روزهای پایانی سال تحصیلی را سپری می کنیم، دوست دارم که هیچگاه این روزهای خوب از خاطرم پاک نشود. هم دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 30