مجله نوجوان 222 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 34

جدول شماره 222 افقی 1 - رود معروف اصفهان - دین پیامبر امین . 2 - مادر عرب - وسیلة صیاد - تقویت کنندة گیاهان - تفریق 3 - بی زبان - وسیلة درو - سرگروه تیم ورزشی 4 - سمت - ترکیب شده با اکسیژن - سازشاکی - بی پرده 5 - واحد نظامی یک کشور - نام رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 6 - حشره ای با نیش زهرآگین - ام - دومین سورة قرآن کریم 7 - نوعی پارچه - ظرف پلاستیکی بزرگ ترشی - ویتامین انعقاد خون - شمشیر عرب 8 - از دو تای آن بچه ها می ترسند - بیماری سگی - تکیه گاه - عدد ماه 9 - گلی خوشبو - فلز سرخ - رفیق - صورت 10 - بازی با کمربند به طور دسته جمعی - شراب - جمع طبیب 11 - غسل فرو رفتن در آب - نامی پسرانه 12 - بگو (عربی) - پرنده ای زیبا (از آن طرف) - لو دادن کسی - نفس کشیدن 13 - خارج کردن ماده ای از طبیعت - خالص - نیروگاه برق شمالی 14 - نوعی خروس جنگی - از اقوام ایران باستان - تمیز - خیر 15 - از دروس ریاضی - از فروع دین است عمودی 1 - کرم مکندة خون - مسابقة اتومبیل رانی - نوعی خط کش هندسی 2 - از همسایگان کشور ایران (عرب) - واحد توان الکتریکی - زبان عرب 3 - راه قطار - خانه - شکننده 4 - خطایی در تنیس - محل چاپ عکس - مذکر - تر 5 - راه خروج دود - غیرحرفه ای 6 - ترس و وحشت - روحانی مبارز دوران رضاخان - رتبه و جایگاه 7 - شکنبة گوسفند - از اسم ، صفت ، می سازد - حیات 8 - قورباغه - از سوختن ناقص به دست می آید - اولین شهید اسلام - روستا 9 - قرقرة بزرگ - آزاد - اسب ماده 10 - عالم - از اعراب است - پدر سوسولی 11 - نگهدارندة فیل - فدایی وطن 12 - زهری - سست و بی پایه - دانش - اندک 13 - وسیلة ترمز خودرو - عملی در کشاورزی - میهن 14 - ماده ای جهت حالت دادن گل مصنوعی - سکوت بیمارستان - اسباب بازی بادی کودکان 15 - مجسمة لباس - فدراسیون جهانی فوتبال - حرفه ای دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 34