مجله نوجوان 247 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 247 صفحه 8

فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید. ( قابل پرداخت در تمامیشعبههای بانک صادرات ) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه هزار ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستانها با پست سفارشی هر نسخه هشت هزار ریال. برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شمارههای گذشته و یا ارسال مجله به خارج از کشور با امور مشترکین، تلفن 66706833 و دورنگار 66712211 تماس حاصل فرمائید. نام ونام خانوادگی............................................................. سن و کلاس................................................ تاریخ اشتراک .......................... متقاضی اشتراک از شماره ی....................تا شماره ی ....................... نشانی........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... کد پستی ............................................... تلفن........................................................... امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 247صفحه 8