مجله نوجوان 247 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 247 صفحه 34

جدول کلمات متقاطع نرگس فراهانی افقی 1. شکرگزار ـ انتها ـ تاریکی. 2. یار عذرا ـ نیست شونده و ناپایدار. 3. یک پنجم از چیزی ـ التهاب مغزی ـ اندیشه. 4. حرف انتخاب ـ مادر آذری ـ بند ـ آسیب. 5. بدگویی کردن ـ نرمی و نازکی ـ گلّة گاو و گوسفند. 6. گرما ـ از وسایل آماده سازی چای. 7. بیخبر از خویش. 8. دینداری کردن ـ ساحل. 9. مدلی از اتومبیل ـ اندرز ـ دومین قلّة بلند ایران در نزدیکی یاسوج. 10. من و شما ـ کلمة استثناء به معنی غیر و مگر ـ حکایت ـ دانة خوشبو. 11. عهد و پیمان ـ ضریب هوشی! ـ جامة گشاد و بلند. 12. متاع ـ نزدیک. 13. گواهی دهنده ـ مادر و مادربزرگ ـ مدّعی شدن. عمودی 1. مزاح کردن ـ ستایش ـ وسیلة زندگانی. 2. زبر دست و استاد ـ زین و برگ اسب. . طبل بزرگ ـ معشوق ـ دکّان کوچک. 4. مفعول بیواسطه ـ از سیارات منظومة شمسی که دارای چهار قمر است ـ نام ترکی. 5. سالخورده ـ اورنگ ـ نوعی حریر نازک و محکم که با آن لباس و چادر میدوزند. 6. سخن را واضح و آشکار بیان کردن ـ انجام. 7. ظرف نگهداری قند. 8. دوستی کردن ـ از واحدهای سنجش زمان. 9. بیسواد ـ حلقة کوچک با قلاب که در کفش و کمربند و کیف استفاده میشود ـ بوق و شیپور. 10. گمان ـ بینوا و بیچاره ـ بلة آلمانی. 11. پوست درخت خرما ـ شهری در نزدیکی کرمان و محل کاخ شازده ـ بندة خدا. 12. از سبزیجات سالادی ـ پارسا و دیر نشین. 13. رها کننده ـ عضو تنفسی ـ شتر بیکوهان.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 247صفحه 34