مجله نوجوان 20 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 17

فال گاوی متولد سال گاو، دوستدار کار، خانواده و سرزمین پدری است. او متین و خوددار، کمرو، کند، وسواسی، منظم و خاکسار است و هوشیاری ذاتیاش را پشت چهره سادهاش مخفی میکند. او به راحتی میتواند اعتماد قلبی دیگران را به خود جلب کند که این خود بزرگترین برگ برنده او در زندگی است. موجودی اندیشمند است و شاید به همین علت، تنهایی را دوست میدارد. او میتواند هدفش را با نهایت پشتکار تعقیب کند. بهتر است زیاد سر به سر او نگذارید چون ممکن است خطرناک باشد! متولد سال گاو بر خلاف ظاهر آرام خود، حیوانی یک دنده و نافرمان است و از اینکه کسی پایش را در کفش او بکند بیزار است. بیچاره کسی که سر راه او قرار بگیرد، زیرا اگر به قول معروف آن رویش بالا بیاید دیگر کسی جلودارش نیست و تر و خشک را با هم میسوزاند. پرکار و سختکوش است و میتواند سعادت و آسایش اطرافیان خود را مهیا کند. روستاییان ویتنام معتقدند که گاو نماد ثروت برای خانواده است. متولد سال گاو در خانه خود، فرمانروایی توانا و بیچون و چراست که احترام و اطاعت همگان را بر میانگیزد. و در فعالیتهای گروهی، امور هنری و اداره واحدهای تولید و خدماتی موفق عمل میکند و چون قدرت شگرفی در ترکیب اندیشه و عمل دارد میتواند جراح موفقی شود؛ اما بیش از هر کار دیگری، برای کشاورزی خلق شده است. بهتر است متولد سال گاو از کارهای تجاری خدماتی که مستقیماً با مردم سر و کار دارد دوری کند. همچنین باید از کارهایی که نیاز به سفر ارد، پرهیز کند؛ زیرا ممکن است تندرستی و آرامش روحی او را بر هم زند. زنان متولد سال گاو خانهداری به کارهای دیگر ترجیح میدهند و کدبانو و میزبانهای شایستهای هستند. نقطه ضعف شخصیت او آن است که اغلب فکر میکند دو و بریهایش او را درک نمیکنند. او کلهشق و لجوج است و در عین حال، به شدت خانواه خود را دوست دارد. سرانجام این که متولد زمستان در سال گاو، شادتر و راضیتر از متولد تابستان است. زیرا در زمستان کارها کمتر است؛ اما متولد تابستان باید با سرسختی در تمام طول سال به کار بپردازد. گاوهای باستانی گاو گویا از نسل نوعی گاو وحشی به نام اروکس یا از نوعی دیگر به نام اوروس بوده که اینها در زمان پیش از تاریخ در اروپا،آسیا و آفریقای شمالی میزیستند. اولین گاو اهلی شناخته شده در اروپا گاو کوچک و نحیفی با شاخهای کوتاه بود که مردم عصر حجر آن را در کوچهایشان به اروپا آورده بودند. یکی دیگر از نسلهای بسیار قدیمی، گاو قهوهای سوئیسی است. نژاد هلشتاین، گاو معروف سیاه و سفید کشور هلند است که به خاطر فرآوردههای شیری، محبوب دلهای فراوانی است!!!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 17