مجله نوجوان 20 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 33

سرگرمی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 از راست به چپ 1- زیر نیمکاسه است- از صنایع دستی ایران 2- میگویند برای کسی بمیر که برایت آن کار را بکند- بن مضارع از یافتن- عدد اول 3- زمان، موقع 4- همان ترس است- برادر امان 5- سعدی از بیادبان آموخت- پاداش امر خیر 6- سوا- راضی 7- نام دیگر کربلا 8- مفرد ما- وقتی پیشکش میشود، دندانش را نمیشمارند- با زمستان میآید 9- در زمین فوتبال هم هست- قاره پهناور از بالا به پایین 1- بهترین دوست- از حالتهای مواد 2- مایع حیات- ذهن و حافظه- توان 3- از استانهای کشور 4- آگاه باش!- در بازی میکشند 5- یکی از حروف شرط- الفت 6- عبا- از بیماریهای خطرناک 7- اتفاق، داستان 8- بر عکسش همان پهلوان است- مریض دارد- دیروز 9- اولین عدد از سمت راست- نژاد ایرانیان فرم اشتراک مجله دوست نوجونان برای جهان و حومه بهای اشتراک تا پایان سال 1384- هر ماه 4 شماره- هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نمام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب چهارراه حافظ پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه (کشورهای همجوار) 10000 ریال. اروپا، افریقا، ژاپن 11000 ریال. امریکا، کانادا، استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایید. نام نامخانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کدپستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره امضاء هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین نیمسکه بهار آزادی اهدا میشود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 33