مجله نوجوان 85 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 9

چرا حشرات آواز می خوانند ؟ حشرات مثل ما تارهای صوتی ندارند اما بیشتر حشرات در سرتاسر دنیا آموختهاند که چگونه آواز بخوانند . اگر شما در یک روز گرم به خارج از شهر بروید ، با غروب خورشید ، به احتمال زیاد صدای هزاران حشره را می شنوید . بیشتر آنها ملخ هایی هستند که به وسیلة مالیدن پاهای عقبشان روی برآمدگی های بال های جلو تولید صدا میکنند . هر نوع از این حشرات نت های مخصوصی ایجاد می کنند و می توانید همانطور که صدای پرندگان را تشخیص می دهید ، صدای آنها را نیز شناسایی کنید . حشرات نیز مانند پرندگان به منظور تعیین قلمرو خود و جفت جویی آواز می خوانند . کدام حیوان می تواند به طور همزمان هر دو جهت را ببیند ؟ هشتاد نوع آفتاب پرست در دنیا وجود دارد . بیشتر آنها در آفریقا و در جنوب بیابان های « صحرا » زندگی می کنند . محدودة زیستی این حیوان از خاورمیانه تا سواحل آفریقای شمالی و جنوبی اسپانیاست . آفتاب پرست ، بزمجة کم تحرکی است که حشرات را روی درختان و بوته ها شکار می کند . یکی از مشخصات ویژة این جانور ، چشم های او هستند که در دو حفرة مخروطی شکل قرار گرفته اند و می توانند به صورت مستقل از یکدیگر حرکت کنند . این خصوصیت ، آفتاب پرست را قادر می سازد که با یک چشم پشت و با چشم دیگر جلو را ببیند . پوست این حیوان می تواند تغییر رنگ بدهد و با محیط اطراف هماهنگ شود . بنابراین آفتاب پرست را خیلی مشکل می توان در لابهلای شاخه ها و برگ ها پیدا کرد . زمانی که آفتاب پرست غذای مورد علاقه اش را پیدا کرد ، زبان بلند و چسبندة خود را از دهان به طرف طعمه پرتاب می کند و به سرعت حشره را می گیرد . زنجیره غذایی چیست ؟ بعضی از حیوانان از گیاهان و برخی از جانوران تغذیه می کنند . این مفهوم که هر موجود جانداری چه چیزی را می خورد و خودش توسط چه جانوری خورده می شود ، زنجیرة غذایی نامیده می شود . برای مثال یک عقاب ، ماری را می خورد که آن مار قبلاً یک پرنده کوچک را خورده و آن پرنده یک کرم درختی را خورده و کرم برگ های درخت را خورده است . اگر شما همة اینها را به صورت زنجیره ای به هم متصل کنید ، زنجیرة غذایی شکل می گیرد . زنجیرة غذایی بسیار پیچیده خواهد شد اگر رژیم غذایی دیگری را مورد توچه قرار دهید . برای مثال ، ممکن است که مار یک مارمولک را خورده باشد که او نیز یک پروانه را خورده و پروانه هم از شهد گل ها تغذیه کرده باشد . با مطالعة دقیق در محیط اطراف ، پیچیدگی زنجیرة غذایی ظاهر می شود . بنابراین بهتر است به جای فکر کردن در مورد زنجیرة غذایی ، به شبکة غذایی فکر کنیم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 9