مجله کودک 430 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 8

قصّههای زندگی امام خمینی یخچال کوچک این قصّه را آقای سیّد رحیم میریان نقل کرده است: در سال 1360 بود که افتخار خدمت در خانهی امام را پیدا کردم. در آن موقع، منزل امام یخچال نداشت. یک روز حاج احمد آقا به یکی از کارکنانِ منزل گفت: «یک یخچال برای آقا تهیّه کنید!» ایشان هم رفت و یک یخچال 14 فوت خریداری کرد و آورد. من و یکی از همکاران یخچال را به آشپزخانه بردیم تا وصل کنیم. امام که مشغول قدم زدن در حیاطِ خانه بود، ما را دید و پرسید: «این دیگه چیه؟» من گفتم: «یخچال، آقا!» امام دوباره پرسید: «کجا بوده؟» من گفتم: «حاج احمد آقا در جریان هستند!» امام دیگر چیزی نفرمود و رفت. ما رفتیم و یخچال را نصب کردیم و دوشاخهی آن را به برق زدیم. کمی بعد دوباره به آشپزخانه برگشتم تا سری به یخچال بزنیم تا نکند عیب و ایرادی داشته باشد. با تعجب دیدیم که امام دوشاخهی یخچال را از پریز حداکثر سرعت: 870 کیلومتر در ساعت وزن: 4420 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 8