مجله کودک 430 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 17

جدول 40 خانهای افقی 1.غذای شب. 2.گلهی گاو و گوسفند ـ همان «دیکته» است. 3.خاطر و حافظه ـ پُر از رمز و راز. 4.درک کردن و فهمیدن. 5.کتاب شعر. 6.دوست و رفیق ـ واحد شمارش گردوی تازه. 7.نظر و فکر ـ آرام و اهلی. 8.درجهی حرارت. عمودی 1.متضاد خیر ـ از قارهها. 2.آرزو و چشمداشت ـ اشاره به نزدیک. 3.زمام و افسار ـ جای پا. 4.عدل و انصاف ـ دانهی خوشبو. 5.حرف همراهی ـ به دست میگیرند. 6.فلز سرخ رنگ ـ کنایه از کسی است که در کاری مهارت دارد. 7.به آب استخرها میزنند ـ جمع اَلَم به معنی درد و رنج. 8.در امان و آسودهخاطر ـ من و شما. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مستطیل 50 خانهای Õ حداکثر سرعت: 389 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 2570 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 17