مجله کودک 430 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 36

نقاشی در چهارخانه خروس مستطیل بزرگی رسم میکنیم و آن را به 6 خانه مربع شکل هماندازه تقسیمبندی مینماییم. طرح کلی بدن و دم خروس را مانند شکل در خانهها نقاشی میکنیم. حالا نوبت به نقاشی کردن سر، تاج و بالهای خروس است. خروسها با صدای بلند قوقولی، قوقوی خود شناخته میشوند. خروسها نیز مانند مرغها توانایی پرواز ندارند اما سخت به حفظ حدود و مرز زندگی خود با دیگران پایبندند. Õ طول بال: 10 متر و 30 سانتیمتر Õ اسلحه: یک مسلسل 7/7 میلیمتری ـ ظرفیت حمل بمب: 800 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 36