مجله کودک 439 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 5

انسانهای بزرگ همین گونهاند. گاهی دربرابر کارهایی که به نظر مردم، معمولی میآمد، امام با آن روح بزرگ و آن کوه ستبر، تکان میخورد و میلرزید. هنگام جنگ، بچههای مدرسه در نماز جمعه تهران، قلکهای خود را شکسته بودند و پولهایش را برای جنگ هدیه کرده بودند. مقام معظم رهبری نقل میکند؛ فردای آن روز که بچهها، پول قلکهای خود را برای جنگ هدیه کرده بودند، خدمت امام رسیدم. ایشان را در حالی که چشمهای جذابش از اشک پر شده بود، دیدم. به من فرمودند: کار این بچهها را دیدی؟ به قدری این کار به نظرش عظیم آمده بود که او را متاثر ساخته بود. گربه دودی انگلیسی این نوع گربه به جز زیر شکم و پوزه، در بقیه قسمتها، مشکی رنگ است. البته گاهی روی پنجه رنگ سفید یا نقرهای دیده میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 5