مجله کودک 439 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 8

قصّههایزندگیامامخمینی(ره) کودکوناممبارک * این قصه را آقای حجتاسلام رحیمیان، یکی از نزدیکان امام، نقل میکند: در زمستان سال 63، خداوند فرزند دختری به من عطا فرمود. چند روز بعد از تولد نوزاد، مادرش او را به خانهی حضرت امام آورد، تا ایشان دخترمان را تبّرک کند. من بعد از انجام کارهای معمول روزانه، از محضر امام بیرون رفتم و نوزاد را از همسرم گرفتم و به خدمت امام آوردم. از پلههای حیاط بالا میآمدم که توجه حضرت امام به من جلب شد. لبخندی زدند و با چهرهای باز و گشاده اجازهی ورود دادند. قبل از این که من حرفی بزنم، پرسیدند: «بچهی خودتان است؟» من عرض کردم: «بله.» امام بلافاصله هر دو گربه چارترو «چارترو» نام شهر کوچکی در فرانسه است. در قرن شانزدهم میلادی نویسنده فرانسوی به نام «لویی بوفون» کتابی درباره گربه چارترو منتشر کرد و این گربه را به جهانیان شناساند. موهای فشرده بدن این گربه، نیاز به تیمار کردن دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 8