مجله کودک 439 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 11

Õ در عکاسی از حیاتوحش گاهی از دوربینهای بدون عکاس استفاده میشود. درباره این دوربینها صحبت کنید. در رابطه با ثبت لحظاتی از زندگی یک حیوان برای رسیدن به یک عکس خوب ممکن است نیاز به زمان خیلی زیادی داشته باشیم. دوربین تلهای همانطور که از نامش پیداست مانند یک تله عمل میکند با این تفاوت که به جای به دام انداختن حیوانات، تصویر آنها را شکار میکند. این دوربینها را در جایی مناسب مثلاً جایی که احتمال عبور حیوان مورد نظر میرود مستقر میکنند و آنها را استتار میکنند تا باعث جلب توجه حیوانات نشود. دوربینهایی حساس هستند که به وجود تغییرات در جلوی عدسی خود واکنش نشان میدهند و به طور اتوماتیک عکاسی میکنند. وقتی چنین دوربینی بهکار گرفته میشود میتواند مدتهای زیادی آماده و حاضر منتظر حرکت یک حیوان باشد. با قرار گرفتن یک حیوان در جلوی عدسی این دوربین، عکاسی از او به طور اتوماتیک انجام میشود. Õیک دوربین تلهای چگونه تشخیص میدهد که از چه حیوانی و در چه موقعیتی عکس بگیرد؟ همانطور که گفتم نحوه کار این دوربینها به این صورت است که با حسگرهایی که دارند در شرایطی که حرکتی در زاویه دید آنها اتفاق میافتد به طور خودکار عکاسی میکنند و طبیعی است که از هر چیزی که باعث تحریک حسگر آنها شود عکاسی میکنند. مثلاً فرض کنید دوربینی تلهای را برای ثبت تصاویری از یک پلنگ مستقر کردهاند. با عبور یک حیوان دیگر مانند یک شی یا یک پرنده هم از جلوی این دوربین، عکاسی انجام میشود. Õ دوربینهای تلهای نسبت به عکاسان حیاتوحش از این امتیاز برخوردار هستند که خسته نمیشوند. از بابتی میتوان گفت که دوربینهای تلهای وسایلی ارزشمند هستند. چرا که آنها میتوانند روزها و حتی ماهها منتظر عبور یک حیوان باشند. چنین ویژگیهایی به خصوص در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی کاربردهای فراوانی پیدا میکنند. به عنوان مثال فرض کنید میخواهید حضور یا تعداد حیوانی خاص را در یک منطقه برآورد کنید. قطعاً در چنین مواردی دوربینهای تلهای بسیار مفید واقع میشوند. اما غیر از اینها باید گفت عکسی که یک عکاس میگیرد با آنچه دوربین تلهای عکاسی میکند قابل قیاس با هم نیستند. Õ چرا؟ طی سالها کارکردن در عکاسی حیاتوحش با گربه موکوتاه خارجی در دهه 1960 میلادی، گربه موکوتاه خارجی که از آمیزش گربه موبلند وگربه موکوتاه انگلیسی بهوجود آمده بود، شناسایی شد. این گربه در ابتدا به صورت تک رنگ دیده شد و رنگ اصلی آن کِرمِ بود. گربه موکوتاه خارجی، بسیار باعاطفه و مهربان است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 11