مجله کودک 439 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 28

ورزشهایسنتیایرانیان یاکان ما از دیرباز به ورزشهای جنگی و میدانی علاقه داشتند و یکی از هدفهای آنان از این ورزشها، آماده کردن خود برای کشتیگیری و نبرد تن به تن بوده است. در این شماره و شماره آینده با تعدادی از این ورزشها آشنا میشوید: تیر و کمان استفاده از تیر و کمان به حدود پنجاه هزار سال پیش برمیگردد. از گذشتههای بسیار دور تیر و کمان ابزار اصلی شکار و دفاع بوده است. تمدنهای بزرگی مثل ایران، مصر، چین و روم در استفاده از تیر و کمان مهارت داشتند. در دوران باستان ایرانیان و مصریان باستان از بهترین تیراندازان جهان بودند و در ارتش این دو امپراتوری بهترین و بیشترین استفاده از تیر و کمان انجام میشد. در شاهنامه فردوسی و در داستانهای حماسی دیگر به نقش تیر و کمان اشاره شده است. مثلاً در داستان حماسی آرش کمانگیر میخوانیم: منم آرش، کمانداری کمانگیرم مرا تیر است، آتشبر مرا باد است فرمانبر.... (ادامه دارد) گربه برفی بنگال با رنگ زمینه کِرِم و نقاط پراکنده قهوهای رنگ مشخص میشود. بخش بالای ران گربه کمی پهنتر از گربههای انواع دیگر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 28