مجله کودک 448 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 2

بهنامخداوندبخشندهمهربان کودکان هفتهنامهکودکانایران صاحبامتیازومدیرمسئول: مؤسسهتنظیمونشرآثارامام«ره» شرح روی جلد بازی پسرک روستایی روی جلد یک پسر روستایی را می بینید. او باید به پدرش کمک کند، و هیزم هایی را که پشت جلد، بین راه ریخته شده، جمع کند و به پدرش برساند. مسیر درست را به او نشان دهید یادتان باشد از هر مسیر فقط یک بار می تواند عبور کند. سردبیران : افشینعلاءـسیامکسرمدی مدیرهنری : احمدقائمیمهدوی تصویرگر : حامدکمالی مدیرداخلیوطراحبازیجلد : نادیاعلاء عکس : امیرمحمدلاجوردÕحروفچین : نیرالساداتوالاتبار توزیعوامورمشترکین: محمدرضاملازاده لیتوگرافیوچاپ : موسسهچاپونشرعروج نشانی : خیابانانقلاباسلامیـچهارراهحافظـپلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 کتاب کامل جلدسوم خودروهای کلاسیک (قدیمی) فهرست مطالب کتاب در مجله ادِسل فاسل وگا فِراری مدل دایتونا فِراری دینو .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 2