مجله کودک 448 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 4

یک خاطره هزار پند اگر حضرت امام(س) به مکانی وارد می‏شدند، خیلی مشکل می شد در سلام کردن برایشان پیشدستی کرد و این امام بود که همیشه زودتر سلام می کرد. یکی از شاگردان حضرت امام نقل می کند؛ روزی ما زودتر از امام به مکانی وارد شده بودیم. چشممان بر در منتظر و آماده ورود آن بزرگوار بودیم. حتی سینه ها برای سلام کردن صاف شده بود. ولی باز هم غافلگیر شدیم، زیرا با باز شدن در، سلام امام را شنیدم. درواقع، متوجه نشدیم که ایشان ابتدا وارد شدند و سپس سلام کردند، یا آنکه اول سلام کردند، آن گاه وارد شدند. در رنگآمیزی ادسل از دو رنگ استفاده می شد. 92درصد از کارهای خودرو به صورت خودکار انجام پذیر بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 4