مجله خردسال 75 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 75 صفحه 10

دکمه پر محمد حسن حسینی غنچه لباس دارد لباس غنچه تنگ است دکمه­ی کوچک است چه خوشگل و قشنگ است غنچه دلش گرفته باد بهار کجایی منتظر است غنچه دیر شده کی می­آیی یقه لباس غنچه تنگ شده شلش کن دکمه­ی آن را وا کن گل گل گل گلش کن کی بود چی بود که پر زد دکمه­ی ناز و کوچک پر پر پر دکمه پر دکمه نه! کفشدوزک!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 75صفحه 10