مجله خردسال 389 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 389 صفحه 10

محمد حسن حسینی قطار توت یک قطار مورچه بر درخت توت بود آن قطار باربر بی صدا و سوت بود راه آن قطار تند سخت سخت سخت بود پیچ و خم زیاد داشت شاخهی درخت بود توتهای خوش مزه بار آن قطار بود میگذشت تند تند میرسید زود زود

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 389صفحه 10