مجله خردسال 398 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 398 صفحه 10

قوقولی قوقو ناصر کشاورز آمد عمویم باز از زیارت سوغاتی آورد یک دانه ساعت شکل خروس است این ساعت او می خواند آواز قوقولی قوقو وقت سحر را میداند انگار امروز ما را او کرد بیدار خیلی صدایش آرام و ناز است میگفت:«پاشو وقت نماز است!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 10