مجله خردسال 02 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 27

پاکت بسازید شکل بالا را از روی خط قرمز قیچی کن قسمت سبز را از روی نقطه چین ها به سمت داخل تاکن روی علامت ....... چسب مایع بزن و قسمت صورتی را به سمت داخل تا کن روی علامت .......... چسب مایع بزن و قسمت آبی را به سمت داخل تا کن پاکت تو آماده است می توانی قسمت زرد را هم از روی نقطه چین تا کنی و در آن را ببندی!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 27