مجله کودک 13 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 31

عیسی (ع) سربلند کرد و به شمعون گفت: «حکایتی برایت دارم گوش کن. مردی به دو نفر پولی قرض داده بود؛به یکی پانصد دینار و به دیگری پنجاه دینار. پس از گذشت مدتی، هیچ کدام نتوانستد قرض او را پرداخت کنند. مرد هر دو را بخشید و از پول خود گذشت. شمعون! تو به من بگو کدامیک از آن دو نفر بیشتر خوشحال و سپاسگزار شد؟!» شمعون فوراً پاسخ داد: «همان که پانصد دینار بدهی داشت.» عیسی (ع) گفت: «آفرین! درست گفتی.این زن گناهکاری است که توبه کرده و خداوند توبۀ او را پذیرفته است. پس سپاسگزارتر و شادمان­تر است از بسیاری از شما!» آنگاه رو به زن کرد و گفت: «برخیز و در پناه ایمانت، به زندگی بازگرد.»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 31