مجله کودک 104 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 4

د مثل دوست شعر دوست روز ظهور او ... آن روز پرواز دستهای صمیمی در جستوجوی دوست آغاز میشود، روزی که روز تازةپرواز روزی که نامهها همه باز است روزی که جای نامه و مهر و تمبر بال کبوتری را امضا کنیم و مثل نامهای بفرستیم صندوقهای پستی آن روز، آشیان کبوترهاست... پروانههای خشکشده، آن روز از لای برگهای کتاب شعر پرواز میکنند و خواب، در دهان مسلسلها خمیازه میکشد... روزی که توپها در دست کودکان از باد، پر شوند گلها اجازه داشته باشند هرجا که دوست داشته باشند، بشکفند دلها اجازه داشته باشند هرجا که دوست داشته باشند، بشکنند... ای روز آفتابی! ای مثل چشمهای خدا، آبی! ای روز آمدن ای مثل روز، آمدنت روشن این روزها که میگذرد، هر روز در انتظار آمدنت هستم... بخشی از شعر «روز ناگزیر» سروده قیصر امینپور

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 4