مجله کودک 104 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 27

جدول دوست جدول مستطیل در مربع افقی 1- «رنگها» به عربی. 2- مروارید دُرشت را گویند - علامت مفعول بیواسطه. 3- مشتری دکترها. 4- رنگ دریا. 5- بالاپوش و هر لباسی که روی لباسهای دیگر بر تن کنند. 6- نام مخترعی که نخستین دستگاه تلگراف را ساخت و الفبای معروفی برای تلگراف به نامش ثبت شده است. 7- از شهرهای استان خراسان. 8- مادر عرب - راه میانبُر. 9- با آن آب میخورند. عمودی 1- آموختنی از بیادبان. 2- وابسته به قوم لر و سرزمین لرستان. 4- عقاید و نظرها. 5- آتش اعراب. 6- باغی به منزلة بهشت زمینی. 7- ماه شب چهارده. 8- گلی خوشبو. 9- نارس و خام. 10- بیسواد. 12- «من را» وقتی مخفف میشود. 13- گرو گذاشتن. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول لوزیها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 27